ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ С ГЛОК

ПРАВНА И ПОЛИТИЧЕСКА ПОЛИТИКА

Подготвили сме за вас обобщение на нашите правни условия и договорната основа. Вашата поверителност и данни са важни за нас - Научете повече за обработката.

ПРАВНИ УСЛОВИЯ

§ 1 ПРИЛОЖЕНИЕ

1) Всички доставки, услуги и оферти от bb-net media GmbH - наричани по-долу "продавач" - въз основа на поръчки от договорни партньори - наричани по-долу "клиент" - се основават изключително на тези общи условия. Тези общи условия са част от всички договори, които продавачът сключва със своите клиенти за доставките и услугите, които предлага. Тези общи условия се отнасят и за всички бъдещи доставки, услуги или оферти на клиента, дори ако те не са договорени отделно отново.

(2) Ако не е посочено друго, в продуктовата гама на продавача се използват стоки, но не и новопроизведен артикул по смисъла на BGB. Състоянието и обхватът на доставка са дадени в описанията на продукта. Освен ако не е уговорено друго, всички предлагани продукти се доставят без софтуер и аксесоари.

(3) Продуктовата гама на продавача е насочена изключително към предприемачи по смисъла на § 14 BGB. Съответно предприемачът е физическо или юридическо лице или юридическо партньорство, което при сключване на договора упражнява своята търговска или независима професионална дейност.

(4) Общите условия на клиента или трети страни не се прилагат, дори ако продавачът не възразява отделно срещу тяхната валидност в отделни случаи. Дори ако продавачът се позовава на писма, имейли или факсове, които съдържат или се позовават на условията и условията на клиента или трета страна, това не представлява съгласие за валидността на тези общи условия. Конфликтните условия се прилагат само ако тяхната валидност е изрично уговорена в писмена форма от продавача.

§ 2 ОФЕРТА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

(1) Всички оферти, направени от продавача, подлежат на промяна и не са обвързващи.

(2) Когато прави поръчка с продавача, клиентът подава обвързваща оферта за закупуване на (желания) продукт на продавача. Клиентът е обвързан от офертата към продавача до края на седмия работен ден, следващ деня, в който офертата е получена от продавача.

(3) Офертата на клиента се счита за приета от продавача само ако продавачът декларира приемане на клиента или изпрати поръчаните стоки.

(4) Клиентът получава автоматично уведомление за направената поръчка. Това все още не представлява задължително приемане на поръчката, освен ако приемането не е декларирано в допълнение към потвърждението за получаване.

§ 3 ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

(1) Всички цени, посочени от продавача, са в евро плюс приложимия законов данък върху добавената стойност, застрахователни разходи, такси за транзакциите, разходи за опаковане и доставка в момента на поръчката. Митническите и подобни такси, както и други публични, частни такси и лицензионни такси се поемат от клиента.

(2) В зависимост от споразумението между клиента и продавача плащанията се извършват авансово, чрез директен дебит или по сметка.

(3) Ако е договорена доставка по фактура, това се дължи за плащане на продавача веднага след получаване на стоката и фактурата от клиента.

(4) Клиентът няма право на прихващане или задържане, освен ако насрещният иск е безспорен или е установен законово.

(5) Сумите на фактурата, при условие че фактурата е получена от клиента преди доставката на стоките, трябва да бъдат платени в рамките на 30 дни без никакви удръжки, освен ако не е уговорено друго писмено (също по факс и имейл). Получаването от продавача е решаващо за датата на плащане. Ако клиентът не плати до датата на падежа, неизплатените суми подлежат на лихва от датата на падежа с 8 процентни пункта годишно над съответната базова ставка; утвърждаването на по-високи лихви и по-нататъшни щети в случай на неизпълнение остават незасегнати.

(6) Продавачът има право да извършва или предоставя неизплатени доставки или услуги само срещу предварително плащане или гаранция, ако стане известен за обстоятелствата след поръчката на договора, които могат значително да намалят кредитоспособността на клиента и чрез които плащането на откритите претенции на продавача са застрашени от клиента от съответните (преди) договорни отношения.

§ 4 УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

(1) Доставките се извършват от склада на продавача в Швайнфурт или от склада на поддоставчик.

(2) Наличието на стоките и времето за доставка са резултат от съответната информация, предоставена от продавача. Обявените от продавача срокове и дати за доставки и услуги винаги са само приблизителни, освен ако не е изрично обещано или договорено определен срок или определена дата. Ако е договорена пратка, сроковете за доставка и датите се отнасят за времето на предаване на спедитора, превозвача или друга трета страна, поръчана с транспорта.

(3) Продавачът може - без да се засягат правата му от неизпълнение, да изисква от клиента удължаване на сроковете за доставка и обслужване или отлагане на датите за доставка и обслужване за периода, в който клиентът не изпълнява договорните си задължения към продавача.

(4) Продавачът не носи отговорност за невъзможност за доставка или за забавяне на доставката, доколкото те не се дължат на непреодолима сила или други събития, които не са били предвидими към момента на сключване на договора, по-специално експлоатационни прекъсвания от всякакъв вид, трудности при доставката на материали или енергия, закъснения при транспортиране, стачки. Навременната или неправилна доставка е причинена от доставчика, за който продавачът не носи отговорност. Ако подобни събития правят доставката или услугата значително по-трудна или невъзможна за продавача и препятствието е не само временно, продавачът има право да се откаже от договора. В случай на временни пречки сроковете за доставка и обслужване се удължават или датите за доставка или услуга се отлагат с периода на пречка плюс разумния период на стартиране. Доколкото не може да се очаква от клиента да приеме доставката или услугата в резултат на забавянето, той може да се откаже от договора чрез незабавна писмена декларация (също по факс и електронна поща) до продавача.

(5) Ако продавачът е по подразбиране с доставка или услуга или ако доставка или услуга стане невъзможна, поради някаква причина отговорността на продавача е ограничена до обезщетение в съответствие с раздел 8 от настоящите общи условия.

§ 5 МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ДОСТАВКА, ТРАНСФЕР НА РИСК

(1) Мястото на изпълнение на всички задължения, произтичащи от договорните отношения, е Швайнфурт, освен ако не е посочено друго.

(2) Начинът на доставка и опаковката са предмет на задължителен преценка на продавача.

(3) Рискът се прехвърля на клиента най-късно, когато доставените стоки бъдат предадени на спедитора, превозвача или друга трета страна, назначена да извърши пратката. Ако изпращането или предаването се забави поради обстоятелство, причинено от клиента, рискът се прехвърля на клиента от деня, в който доставените стоки са готови за изпращане и продавачът е уведомил клиента за това. Клиентът поема разходите за съхранение. Доколкото е договорено изпращането на поръчаните стоки, клиентът носи риск от унищожаване или разваляне, дори ако поръчаните стоки се изпращат директно до клиента от склада на поддоставчик според инструкциите. 

§ 6 ВРЪЩАНЕ НА ДЯЛ

(1) Продавачът запазва собствеността върху доставените от него стоки, докато покупната цена (включително ДДС и разходи за доставка) не бъде изплатена изцяло за въпросните стоки.

(2) Ако доставените стоки са обработени или препродадени от клиента, се договаря обработката, премоделирането на доставените стоки да се извършва от името и за сметка на продавача и че продавачът е собственик на собствеността или - ако обработката се извършва от материали на няколко собственика или стойността на обработената стока е по-висока от стойността на доставените стоки - придобива съответен дял на съсобственост в новосъздадения артикул.

(3) В случай, че доставените стоки са препродадени, клиентът по този начин възлага произтичащите от исковете претенции срещу трети страни към продавача чрез гаранция.

(4) Ако трети лица имат достъп до доставените стоки, по-специално чрез изземване, клиентът незабавно ще ги информира за собствеността на продавача и ще информира продавача за това, за да може тя да упражнява правата си на собственост. Ако третата страна не е в състояние да възстанови продавача за произтичащите от него разходи, клиентът на продавача носи отговорност за това.

§ 7 ГАРАНЦИЯ

(1) Гаранцията за новопроизведените стоки е 12 месеца. Гаранционният срок започва с доставка или, ако се изисква приемане, с приемане. Гаранцията не се отнася за употребявани стоки, така наречените използвани ИТ и обработени използвани стоки с печат tecXL, нашите отделни се прилагат гаранционни условия.

(2) Гаранцията не важи, ако клиентът промени доставените стоки или ги промени от трети страни без съгласието на продавача и това затруднява или необосновано затруднява отстраняването на дефекта. Във всеки случай клиентът трябва да поеме допълнителните разходи за отстраняване на дефекта в резултат на промяната.

(3) Гаранцията не се прилага за непроверени, непроверени или дефектни стоки.

§ 8 ОТГОВОРНОСТ

(1) Отговорността на продавача за вреди, независимо от правната причина, по-специално за невъзможност, забавяне, дефектна или неправилна доставка, нарушение на договора, нарушение на задълженията при договаряне на договори и мъчителни действия, доколкото вината е уместна, е в съответствие с това Параграфите са ограничени.

(2) Продавачът не носи отговорност в случай на проста небрежност от страна на своите органи, законни представители, служители или други порочни агенти, освен ако няма нарушение на съществени договорни задължения. От съществено значение за договора са задължението за навременна доставка на стоките без съществени дефекти, както и задълженията за консултации, защита и попечителство, които имат за цел да дадат възможност на клиента да използва доставените стоки в съответствие с договора и защитата на живота и крайника на персонала на клиента или защитата на неговата собственост служат срещу значителни щети.

(3) Доколкото продавачът носи основна отговорност за вреди в съответствие с § 8, параграф 2, тази отговорност е ограничена до вреди, които продавачът е предвидил като възможна последица от нарушение на договора при сключването на договора или че е трябвало да предвиди, ако е упражнил надлежна проверка. Косвени щети и последващи щети в резултат на дефекти в доставените стоки са допустими само за обезщетение, ако такива щети обикновено се очакват, когато доставените стоки се използват по предназначение.

(4) Ограниченията от § 8 не се прилагат за отговорността на продавача за умишлено поведение, за гарантирани характеристики, за нараняване на живота, крайника или здравето или съгласно Закона за отговорността на продуктите.

§ 9 ПРАВИЛНИ ПРАВА

(1) Ако клиентът откаже да приеме стоката, продавачът има право да се откаже от договора за покупка и да поиска компенсация от клиента.

(2) Ако продавачът поиска щети, това е равно на 15% от продажната цена. Компенсацията трябва да бъде определена по-ниска, ако клиентът докаже по-ниски щети. Клиентът има възможност да докаже, че продавачът не е претърпял никакви щети. Ако продавачът може да докаже по-големи щети, тя може също да поиска по-големи щети.

§ 10 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

(1) Мястото на юрисдикция за всички спорове, произтичащи от търговските отношения между продавача и клиента, е по избор на продавача, Швайнфурт или седалището на клиента. Schweinfurt е изключително място за компетентност за съдебни дела срещу продавача. Тази разпоредба не засяга задължителните законови разпоредби относно изключителните места на юрисдикция.

(2) Взаимоотношенията между продавача и клиента се подчиняват изключително на законодателството на Федерална република Германия. Конвенцията на ООН за международна продажба на стоки от 11 април 1980 г. (CISG) не се прилага.

(3) Договорът остава задължителен в останалите си части, дори ако отделните точки са юридически недействителни. На мястото на неефективните точки се прилагат законовите разпоредби, ако съществуват. Доколкото това би представлявало неразумни затруднения за една от договарящите страни, договорът като цяло става неефективен.

Можете да изтеглите нашите общи условия от 26.03.2020 март XNUMX г. като PDF тук:

§ 1 ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ; SHAPE

(1) Настоящите Общи условия за покупка (GPC) се прилагат за всички бизнес отношения с нашите бизнес партньори и доставчици („Изпълнители“). GPC се прилага само ако изпълнителят е предприемач (раздел 14 BGB), юридическо лице по публично право или специален публичноправен фонд.

(2) GPC се прилага по-специално за договори за продажба и / или доставка на движими вещи („стоки“), независимо дали изпълнителят сам произвежда стоките или ги купува от доставчици (§§ 433, 650 BGB). Освен ако не е уговорено друго, GPC във версията, валидна към момента на поръчката на изпълнителя или поне във версията, последно съобщена му в текстова форма, се прилага като рамково споразумение и за подобни бъдещи договори, без да се налага да ги препращаме отново във всеки отделен случай.

(3) Тези GPC се прилагат изключително. Отклоняването, противоречивите или допълнителните общи условия на изпълнителя стават част от договора само ако и доколкото изрично сме се съгласили с тяхната валидност. Това изискване за съгласие се прилага във всеки случай, например дори ако ние приемаме доставките на изпълнителя без резервация, като знаем общите условия на изпълнителя.

(4) Индивидуалните споразумения, сключени с изпълнителя за всеки отделен случай (включително странични споразумения, допълнения и промени), винаги имат предимство пред тези GPC. Писменият договор или писменото ни потвърждение са авторитетни за съдържанието на такива споразумения, подлежащи на доказване на обратното.

(5) Законосъобразни декларации и уведомления от страна на изпълнителя във връзка с договора (например определяне на краен срок, напомняне, отказ) трябва да се правят в писмена форма, т.е. в писмена или текстова форма (например писмо, имейл, факс). Законовите формални изисквания и други доказателства, особено в случай на съмнения относно легитимността на деклариращата страна, остават незасегнати.

(6) Позоваванията на валидността на правните разпоредби се използват само за разясняване. Дори и без такова уточнение, законовите разпоредби се прилагат, освен ако не са пряко променени или изрично изключени в тези ГПК.

§ 2 ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

(1) Нашата поръчка се счита за задължителна най-рано, когато е подадена или потвърдена писмено. Изпълнителят трябва да ни информира за очевидни грешки (напр. Грешки при въвеждане и изчисляване) и непълноти на поръчката, включително документи за поръчка с цел коригиране или попълване преди приемането; в противен случай договорът се счита за не сключен.

(2) Офертите и оценките на разходите от изпълнителя се извършват безплатно и не създават задължения за bb-net, освен ако е предвидено законово.

(3) Изпълнителят е длъжен да потвърди нашата поръчка писмено в рамките на 2 дни или по-специално да я изпълни без резервация, като изпрати стоката (приемане).

Закъснялото приемане се счита за нова оферта и изисква приемане от нас.

(4) В случай на промени в съдържанието на договора, като например обхвата на доставката и услугите, които се окажат абсолютно необходими от гледна точка на изпълнителя, изпълнителят ще уведоми bb-net незабавно, писмено и преди изпълнението им на очакваната допълнителна работа. Всички промени и тяхното прилагане изискват предварително писмено съгласие на bb-net.

(5) Всички стоки, обзавеждане и системи, доставени на клиента, трябва да отговарят на законовите изисквания. При поискване изпълнителят трябва да предостави на bb-net подходящи сертификати и / или декларации за съответствие незабавно и безплатно. Това се отнася по-специално, но не изключително, за стоки с маркировка CE, RoHS или EAR.

(6) Правата за прекратяване на договора се определят от законовите разпоредби.

(7) Клиентът може да прекрати договора без предизвестие по важна причина.

(8) В случай на прекратяване, независимо от другите права на клиента, има само претенция за възнаграждение за предоставените услуги до момента на прекратяването, които могат да бъдат използвани от клиента.

§ 3 ВРЕМЕ НА ДОСТАВКА И ЗАДЪЛЖЕНИЕ В ДОСТАВКА

(1) Срокът за доставка, посочен от клиента в поръчката, е задължителен. Ако времето за доставка не е посочено в поръчката или е договорено по друг начин, това е 3 дни от сключването на договора. Изпълнителят е длъжен да ни уведоми незабавно писмено, ако е малко вероятно да успее да изпълни договорените срокове за доставка - по някаква причина.

(2) Ранните услуги или доставки, както и всяка частична услуга или частична доставка, изискват изричното предварително писмено съгласие на клиента.

(3) Ако изпълнителят не предостави услугата си или не предостави услугата си в уговореното време за доставка или ако той е в неизпълнение, нашите права - по-специално на отказ и компенсация - се основават на законовите разпоредби. Правилата в параграф 4 остават незасегнати.

(4) Ако изпълнителят е в неизпълнение, ние можем - в допълнение към други правни искове - еднократно обезщетение за нашите неизпълнени щети i. З. v. Поискайте 0,5% от нетната цена за работен ден, но не повече от 5% от нетната цена на късната доставка. bb-net си запазва правото да докаже, че са нанесени по-големи щети. Изпълнителят си запазва правото да докаже, че не е настъпила или само значително по-ниска щета.

§ 4 ИЗПЪЛНЕНИЕ И ДОСТАВКА

(1) Без предварителното ни писмено съгласие изпълнителят няма право да дължи услугите, дължими от него, от трети страни (например подизпълнители). Изпълнителят носи риск от възлагане на услугите си, освен ако не е уговорено друго в отделни случаи (например ограничаване на запасите).

(2) Доставката в рамките на Германия е „безплатно местоживеене“ до мястото, посочено в поръчката. Ако дестинацията не е посочена и нищо друго не е договорено, доставката трябва да бъде извършена до нашия регистриран офис в Швайнфурт. Съответната дестинация също е мястото на изпълнение на доставката и всяко последващо изпълнение (задължение за предоставяне).

(3) Доставката от трети страни винаги има съотв. CIF Инкотермс 2010 г., който трябва да се направи.

(4) Доставката трябва да бъде придружена от бележка за доставка, в която се посочват датата (издаване и изпращане), съдържанието на доставката (номер на артикул и номер) и нашия идентификатор на поръчката (дата и номер). Ако документът за доставка липсва или е непълен, ние не носим отговорност за възникнали закъснения при обработката и плащането. Съответното изпращане на бележка със същото съдържание трябва да ни бъде изпратено отделно от документа за доставка.

§ 5 ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

(1) Цената, посочена в поръчката, е обвързваща. Всички цени включват законния данък върху продажбите, ако това не е показано отделно.

(2) Освен ако не е уговорено друго в отделни случаи, цената включва всички услуги и спомагателни услуги на изпълнителя (например монтаж, монтаж), както и всички спомагателни разходи (напр. Правилно опаковане, транспортни разходи, включително всяка застраховка за транспорт и отговорност) ,

(3) Договорената цена се дължи за плащане в рамките на 30 календарни дни след цялостна доставка и услуга (включително всяко договорено приемане) и получаване на подходяща фактура. Ако извършим плащане в рамките на 14 календарни дни, изпълнителят ни предоставя 3% отстъпка от нетната сума на фактурата. В случай на банкови преводи, плащането се извършва навреме, ако нашето нареждане за превод е получено от нашата банка преди изтичане на срока за плащане; Ние не носим отговорност за забавяния, причинени от банките, участващи в процеса на плащане.

(4) Не дължим никаква лихва за падеж. Законовите разпоредби се прилагат при неизпълнение в плащането.

(5) Имаме право на приспадане и задържане, както и на възражение срещу неизпълнения договор до степента, разрешена от закона. По-конкретно, ние имаме право да задържим дължимите плащания, стига все още да имаме право на искове срещу изпълнителя от непълни или дефектни услуги.

(6) Изпълнителят има право на прихващане или задържане само за насрещни искове, които са законово установени или са безспорни.

§ 6 ТРАНСФЕР НА РИСК, ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ПРИЕМАНЕ

(1) Доставката на движими вещи, които ще бъдат произведени или произведени, както и услугите по сглобяване, изисква писмено приемане от bb-net. Прехвърлянето на риска става с приемането на услугата от bb-net. Изключено е мълчаливо приемане, по-специално чрез използването на обектите на изпълнение от bb-net.

(2) Рискът от случайна загуба и случайно влошаване на артикула преминава при нас при доставка на мястото на изпълнение. Ако приемането е уговорено, това е решаващо за прехвърлянето на риска. Законодателните разпоредби на закона за договорите за строителство и услуги се прилагат съответно и за приемане. Предаването или приемането е същото, ако сме по подразбиране на приемането.

(3) Законовите разпоредби се прилагат при настъпване на неизпълнение от нас при приемането. Изпълнителят обаче също трябва изрично да ни предложи своята услуга, ако за действие или сътрудничество от наша страна е договорено конкретно или определено календарно време (например предоставяне на материали). Ако не сме в състояние да приемем, изпълнителят може да поиска възстановяване на допълнителните си разходи в съответствие със законовите разпоредби (раздел 304 BGB). Ако договорът се отнася до неоправдано изделие, което трябва да бъде произведено от изпълнителя (продукт по поръчка), изпълнителят има право на допълнителни права, само ако ние сме задължени да сътрудничим и сме отговорни за неизпълнението.

§ 7 ИНФОРМАЦИОННИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(1) Ако изпълнителят се отклони от договорената услуга, той незабавно и изрично информира bb-net за това.

(2) Ако съществуват отклоняващи се решения за изпълнение на договорената услуга, които са икономически или технически по-подходящи, изпълнителят се задължава да информира bb-net незабавно и изчерпателно писмено.

(3) Ако изпълнителят осъзнае, че не може да изпълни договорните си задължения изцяло или частично или не навреме, трябва незабавно да информира bb-net и да посочи причините.

§ 8 ОПАКОВКА

(1) Изпълнителят е длъжен да събира безплатно и правилно и напълно да изхвърля опаковъчния материал. По искане на изпълнителя, при необходимост трябва да се предоставят и подходящи доказателства за законосъобразно обезвреждане. Ако изпълнителят не изпълни това задължение, клиентът има право да фактурира изпълнителя за разходите за професионално събиране и обезвреждане и свързаните с тях разходи изцяло

(2) Изпълнителят се задължава да спазва задълженията по Наредбата за опаковане, по-специално по отношение на правилното лицензиране, да предостави доказателства за това на клиента при поискване и да изпълни задълженията, произтичащи за клиента от наредбата за опаковане. Ако те не са прехвърляеми, изпълнителят ще подкрепи клиента при изпълнението им безплатно.

§ 9 ПОВЕРИТЕЛНОСТ

(1) Клиентът запазва правата върху собствеността и авторските права върху илюстрации, планове, чертежи, изчисления, инструкции за изпълнение, описания на продукти и други документи. Такива документи трябва да се използват изключително за договорната услуга и да ни бъдат върнати след приключване на договора. Документите трябва да се пазят в тайна от трети страни, дори и след приключване на договора. Задължението за поверителност изтича едва когато и доколкото знанията, съдържащи се в предоставените документи, станат общоизвестни.

(2) Горната разпоредба се прилага съответно за вещества и материали (например софтуер, готови и полуготови продукти), както и за инструменти, шаблони, проби и други елементи, които предоставяме на изпълнителя за производство. Такива обекти - стига да не се обработват - трябва да се съхраняват отделно за сметка на изпълнителя и да бъдат застраховани срещу унищожаване и загуба в подходяща степен.

§ 10 ВРЪЩАНЕ НА ДЯЛ

(1) Разширена, препратена, разширена или последваща резерва за право на собственост от страна на изпълнителя на поръчаните стоки не се признава от клиента.

(2) Ако клиентът приеме предложение от изпълнителя за прехвърляне на право на собственост, обусловено от плащането на покупната цена (просто запазване на заглавието), запазването на заглавието изтича най-късно с плащането на покупната цена за стоките.

§ 11 ДЕФЕКТИВНА ДОСТАВКА

(1) Законовите разпоредби се прилагат за нашите права в случай на съществени и правни дефекти в стоките (включително неправилни и кратки доставки, както и неправилно сглобяване, дефектен монтаж, инструкции за експлоатация или експлоатация) и в случай на други нарушения на задълженията от страна на изпълнителя, освен ако не е посочено друго по-долу ,

(2) Съгласно нормативните разпоредби, изпълнителят е особено отговорен за гарантирането, че стоките имат съгласувано качество, когато рискът преминава към нас. Във всеки случай, тези описания на продуктите, които - по-специално чрез наименование или препратка в нашата поръчка - са предмет на съответния договор или са включени в договора по същия начин, както тези GPC се прилагат като споразумение за качество. Няма значение дали описанието на продукта идва от нас, изпълнителя или производителя.

(3) Независимо от раздел 442, параграф 1, изречение 2 BGB, клиентът има право на неограничени претенции за дефекти, дори ако клиентът не е бил запознат с дефекта към момента на сключване на договора поради груба небрежност.

(4) Законовите разпоредби (§§ 377, 381 HGB) се прилагат към задължението за търговска проверка и оплакване със следното уговорка: Нашето задължение за инспекция е ограничено до дефекти, които се появяват по време на нашата входяща проверка на стоки при външна оценка, включително документи за доставка (напр. Б. транспортни повреди, грешна и кратка доставка) или са разпознаваеми в нашия контрол на качеството при процедурата за случайно вземане на проби. Доколкото приемането е уговорено, няма задължение за разглеждане. В допълнение, това зависи от степента, до която разследването е възможно при обичайния бизнес, като се вземат предвид обстоятелствата на отделния случай. Нашето задължение да ни уведомява за открити по-късно дефекти остава непроменено. Без да се засяга нашето задължение да разгледаме, нашата жалба (уведомление за дефекти) се счита за бърза и навременна, ако е изпратена в рамките на 5 работни дни от откриването или, в случай на очевидни дефекти, на доставката.

(5) Допълнителното изпълнение включва също отстраняването на дефектните стоки и преинсталирането им, при условие че стоките са вградени в друга стока или прикрепени към друг артикул в съответствие с техния вид и предназначение; нашето законово право на възстановяване на съответните разходи остава непроменено. Изпълнителят поема разходите, необходими за тестване и последващо изпълнение, дори ако се окаже, че всъщност няма дефект. Нашата отговорност за щети в случай на необосновано искане за отстраняване на дефекти остава незасегната; В това отношение обаче ние носим отговорност само ако сме признали или не сме признали по груба небрежност, че няма дефект.

(6) Без да се засягат нашите законови права и разпоредбите на параграф 5, се прилага следното: Ако изпълнителят изпълни задължението си за допълнително изпълнение - по наш избор чрез отстраняване на дефекта (последващо подобрение) или чрез доставка на артикул без дефект (замяна на доставка) - в комплект, Ако не след разумен период от време, можем сами да отстраним дефекта и да поискаме възстановяване на необходимите разходи или съответно авансово плащане от изпълнителя. Ако последващото изпълнение от страна на изпълнителя се е провалило или е неразумно за нас (например поради особена спешност, заплаха за експлоатационна безопасност или заплаха от непропорционални щети), не се изисква срок; ще информираме изпълнителя незабавно, ако е възможно предварително, за такива обстоятелства.

(7) В допълнение, в случай на съществен или юридически дефект, ние имаме право да намалим покупната цена или да се откажем от договора в съответствие с нормативните разпоредби. Освен това имаме право на обезщетение за вреди и разноски в съответствие с нормативните разпоредби.

§ 12 ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОСТАВЧИКА

(1) Имаме право на нашите законово регресни искове в рамките на веригата за доставки (прибягване до доставчици съгласно §§ 445a, 445b, 478 BGB) в допълнение към исканията за дефекти. По-специално, ние имаме право да изискаме точно от типа изпълнител (доставката на ремонт или замяна) от изпълнителя, на който дължим клиента си в отделни случаи. Това не ограничава законното ни право на избор (член 439, параграф 1 BGB).

(2) Преди да признаем или изпълним рекламация за дефекти, потвърдени от наш клиент (включително възстановяване на разноски в съответствие с §§ 445а ал. 1, 439 ал. 2 и 3 BGB), ще уведомим изпълнителя и ще поискаме писмено изявление, накратко обясняващо фактите , Ако обосновано изявление не бъде направено в разумен период от време и ако не бъде намерено приятелско решение, искът за действително предоставени от нас дефекти се счита за дължим на нашия клиент. В този случай изпълнителят е отговорен за предоставянето на доказателства за противното.

(3) Нашите претенции от доставчика прибягват също, ако дефектните стоки са получени от нас или друг предприемач, напр. Б. като го включи в друг продукт.

§ 13 ОТГОВОРНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

(1) Ако изпълнителят е отговорен за повреда на продукта, той трябва да ни обезщети от претенции на трети страни, доколкото причината е в неговата сфера на контрол и организация и той сам носи отговорност във външната връзка.

(2) Като част от задължението си за обезщетение, изпълнителят има разходи в съответствие с За възстановяване на §§ 683, 670 BGB, които са резултат от или във връзка с рекламация от трети страни, включително кампании за изтегляне, проведени от нас. Ще информираме изпълнителя за съдържанието и обхвата на мерките за изтегляне - доколкото е възможно и разумно - и ще му дадем възможност да коментира. Други правни искове остават незасегнати.

(3) Изпълнителят трябва да сключи и поддържа застраховка "Гражданска отговорност" на продукта с еднократно покритие най-малко 10 милиона евро за телесна повреда / имуществена вреда.

§ 14 ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ

(1) При първо писмено искане и без да се засягат законовите претенции, изпълнителят обезщетява клиента от предполагаеми нарушения на патентното право, авторското право или други права на собственост. Задължението за обезщетение включва всички разходи, които клиентът прави във връзка с претенции от трети страни.

(2) Давностният срок за иска за обезщетение е три години от познанието на клиента или грубо небрежно незнание за обстоятелствата, които пораждат иска. Между другото, независимо от знанието или грубо небрежно невежество, правото на обезщетение изтича десет години от създаването му.

§ 15 ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯ

(1) Взаимните вземания на договорните страни изтичат в съответствие с нормативните разпоредби, освен ако по-долу не е посочено друго.

(2) Независимо от раздел 438, параграф 1 № 3 BGB, общата погасителна давност за претенции за дефекти е 3 години от прехвърлянето на риска. Ако приемането е уговорено, давността започва с приемането. 3-годишният давностен срок се прилага съответно и за искове, произтичащи от дефекти на правото на собственост, при което законоустановеният давностен срок за реални претенции за предаване от трети страни (раздел 438 (1) № 1 BGB) остава непроменен; В допълнение, исковете, основани на дефекти на правото на собственост, не стават давностни, стига третата страна все още да може да отстоява правото срещу нас - особено при липса на давност.

(3) Давностните срокове на закона за продажбите, включително горното разширение, се прилагат - в правната степен - за всички договорни претенции за дефекти. Доколкото имаме право и на извъндоговорни искове за вреди поради дефект, се прилага редовният законов давностен срок (§§ 195, 199 BGB), освен ако прилагането на давностните срокове на закона за продажбите в отделни случаи не води до по-дълъг давностен срок.

§ 16 ПРАВА НА УПОТРЕБА И ИЗЛОЖЕНИЕ

(1) Ако не са сключени отклоняващи се споразумения, изпълнителят безвъзвратно предоставя на изпълнителя неограничени права за използване и експлоатация на всички изчисления, графики, планове, продукти, модели, чертежи по отношение на съдържанието, пространството и времето, при условие че самият той е собственик на всички права. Инструменти графични или други документи в писмена, електронна или друга форма.

§ 17 ПРЕГЛЕД

(1) Клиентът има право да провери изпълнението на поръчката от изпълнителя. Клиентът си запазва правото да проверява документите за изпитване и изпълнение и да проверява системите и съоръженията, необходими за изпълнението на договора. Ако клиентът счита, че посещението в помещенията на изпълнителя е необходимо, той ще се регистрира предварително за среща в рамките на работното време.

(2) Клиентът също има право да проверява спазването на разпоредбите в съответствие с раздел 19.

§ 18 СПРАВКА

(1) Използването на името, фирменото име или логото на клиента от изпълнителя във връзка с рекламни цели или референции изисква предварително изрично, писмено съгласие на клиента.

§ 19 BB-NET РЕГЛАМЕНТИ, ПРАВА НА ДОСТЪП

(1) При влизане в заводските помещения на bb-net, изпълнителят се задължава да се запознае и да спазва разпоредбите на външната компания. Наредбите могат да бъдат намерени в интернет на адрес www.bb-net.de/fremdfirmenordnung да бъде призован.

§ 20 ИЗБОР НА ПРАВО И МЯСТО НА ЮРИСДИКЦИЯ

(1) За тези GPC и договорните отношения между нас и изпълнителя законът на Федерална република Германия се прилага за изключване на единно международно право, по-специално на закона за продажбите на ООН.

(2) Ако изпълнителят е бизнесмен, т.е. S. d. Търговски кодекс, юридическо лице по публично право или специален фонд за публично право, изключителното - също международно - място на юрисдикция за всички спорове, произтичащи от договорните отношения Нашето място на дейност в Швайнфурт се прилага съответно, ако изпълнителят е предприемач, т.е. S. v. § 14 BGB е. Във всички случаи обаче имаме право да предприемем правни действия на мястото на изпълнение на задължението за доставка в съответствие с настоящите ГПК или приоритетно индивидуално споразумение или на общото място на юрисдикция на изпълнителя. По-важните законови разпоредби, по-специално разпоредбите, свързани с изключителните отговорности, остават незасегнати.

Можете да изтеглите нашите Общи условия за покупка от февруари 2020 г. като PDF тук:

Einleitung:

Тази инструкция се прилага за всички бизнес партньори, доставчици, клиенти, власти и други трети страни, включително техните служители и трети страни, участващи от тях (наричани по-долу "външни компании"), които работят в заводските помещения на bb-net Media GmbH (наричани по-долу "bb-net") закон. Тези външни правила на дружеството се прилагат към улица Лисабон 4.

Обхватът на тези инструкции започва, когато влезете, и завършва, когато напуснете фабричните помещения. Целта на тези инструкции е да се избегнат или намалят рисковете за безопасността, здравето, околната среда и имуществото, когато външни компании работят в помещенията на фабриката.

В допълнение, тези инструкции служат за подпомагане на външните компании при подготовката на собствена оценка на риска и в същото време да изискват спазване на изброените по-долу изисквания.

§ 1 РЕГЛАМЕНТИ ЗА РАБОТА И ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Всички съответни разпоредби за работа и опазване на околната среда, държавни и търговски сдружения наредби за защита на труда и общоприети правила за безопасност и здраве при работа, включително разпоредбите за предотвратяване на злополуки, приложими за обхвата на работа, както и приложимите закони за работното време, трябва да се спазват от външните компании при извършване на дейността. Ако външните компании не са запознати с тези разпоредби, те са задължени да получат необходимата информация. Външните компании уверяват, че нито те, нито техните подизпълнители наемат служители без валидни и надлежни работни документи и че съответната правна уредба за изплащане на възнаграждение се спазва.

§ 2 КООРДИНАТОР

Координаторът винаги е служител на bb-net. Координаторът е лице за директен контакт с външната компания по всички въпроси, когато се намира в заводските помещения на bb-net. Външната компания ще бъде информирана за името и телефонния номер на координатора при влизане в заводските помещения за първи път.

§ 3 ПОРЪЧКА, ИНСТРУКЦИИ И НАРУШЕНИЯ

Външната компания е длъжна да се подчинява на заповедите и инструкциите на координатора, неговия агент, специалиста по сигурността на bb-net (наричан по-долу съвместно наричан „разпоредител с бюджетни кредити“). Ако външната компания има съмнения относно упълномощаването на упълномощеното лице да издава заповеди и инструкции, тя е длъжна разрешението да бъде потвърдено от координатора. Мониторингът и издаването на заповеди и инструкции от оторизирани служители не освобождава външната компания от собствената й отговорност към служителите и bb-net.

В случай на нарушения на правилата за труд и опазване на околната среда, както и други нарушения на задълженията, bb-net има право да разпореди прекратяване на работата до отстраняване на нарушението и да изключи служители, които не действат от по-нататъшни дейности.

§ 4 КАКВО ДА НАПРАВЕТЕ В СЛУЧАЙ НА АВАРИЙНИТЕ

В случай на аварии от какъвто и да е вид, ръководителят на инсталацията, координаторът и специалистът по безопасност трябва да бъдат уведомени незабавно. В допълнение, външната компания е длъжна да спазва законовите задължения за отчитане, приложими за всички производствени аварии. Повреда или неизправност на bb-net съоръжения и системи също трябва незабавно да бъдат докладвани на координатора.

§ 5 БЕЗОПАСНИ КОНСУЛТАНТИ

Специалистът по безопасност на bb-net съветва външната компания по всички въпроси, свързани с безопасността на труда. Тя е на разположение на външната компания за информация и ще ги консултира например за опасностите, произтичащи от отделните системи и процеси и мерки за предотвратяването им. Външната компания трябва да намери данните за контакт на отговорния служител по безопасността чрез координатора.

§ 6 ЕКОЛОГИЧНИ КОНСУЛТАНТИ

Специалистът по bb-net Security съветва външната компания по всички въпроси на опазването на околната среда. Тя е на разположение на външната компания за информация по всички въпроси, свързани с изхвърляне на отпадъци, защита на почвата и водите, контрол на замърсяването и боравене с опасни товари. Външната компания трябва да намери данните за контакт на отговорния служител по безопасността чрез координатора.

§ 7 СПЕЦИАЛНИ ВЪНШНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИРМАТА

Външната компания се задължава да спазва следните точки:

 1. Външната компания информира координатора преди началото, след края и винаги, когато дейностите, извършвани в помещенията на фабриката, се прекъсват.
 2. Изпълнителят гарантира, че те винаги оставят работната среда в безопасно състояние.
 3. Външната компания информира координатора за възможни прекъсвания в оперативния процес. Той докладва на координатора за всички неизправности и нередности, възникнали по време на изпълнение на дейността.
 4. Външната компания определя ежедневната работа с отговорния координатор.
 5. Използваните инструменти и оборудване, особено стълби и скелета, трябва да бъдат в безопасно работно състояние. Когато напускат работното място, те трябва да бъдат затворени или обезопасени по друг начин, така че да не представляват опасност за хората или имуществото или да могат да се използват без разрешение.
 6. Електрическите пунктове за захранване при работа по сгради и строителни услуги или производствени системи трябва да имат устройство за остатъчен ток (RCD).
 7. Превозните средства, използвани от външната компания, трябва да отговарят на приложимите разпоредби на мястото.

§ 8 ВЪТРЕШНИ РЕГЛАМЕНТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Външната компания спазва следните вътрешни правила за безопасност:

 1. Инструменти, устройства, оборудване и системи от bb-net не могат да се използват без разрешение, без доказателство за необходимата квалификация и годност и без инструкции от bb-net.
 2. Магазините и материалните складове трябва да бъдат разположени по такъв начин, че да не застрашават безопасността на труда, производствения процес, транспорта или трафика.
 3. Разкопките, окопите, откритите канали, отворите на пода и др. Трябва да бъдат адекватно защитени навсякъде и осветени на тъмно. Опасните работни места трябва да бъдат оградени.
 4. Допускането и консумацията на алкохолни напитки и други упойващи вещества (наркотици) не са разрешени в заводските помещения на bb-net. Членовете на външната компания, които имат основателни основания да подозират, че са под въздействието на упойващи вещества или напитки, могат да бъдат изгонени от помещенията на компанията.
 5. Външната компания спазва забраната за пушене.
 6. Външната компания гарантира, че служителите й носят необходимите лични предпазни средства (защитни очила, защитни обувки, твърди шапки и др.).
 7. Съответните законови разпоредби за обществен пътен трафик се прилагат в помещенията на bb-net завода. Въпреки това, на фирмения трафик винаги трябва да се дава приоритет и трябва да се спазват вътрешните правила за движението и поведението на компанията. Максималната скорост за превозни средства от всякакъв тип в помещенията на компанията е 20 км / ч.
 8. Превозните средства от външни компании са разрешени само в помещенията на компанията за товарене и разтоварване.
 9. Служителите на външни компании, които работят с промишлени камиони, кранове и въздушни работни платформи, трябва да притежават съответно свидетелство за обучение.
 10. Служителите на външната компания нямат право да влизат в части от компанията, с изключение на зоните за почивка и санитарни помещения, които не са част от зоната на дейност на външната компания. По изключение могат да бъдат въведени други части на компанията след консултация с отговорния координатор, доколкото това е необходимо за извършване на дейността.
 11. Трябва да се спазват задължителните, забранителни и предупредителни знаци и маркировки. Те не трябва да бъдат премахвани или неразбираеми.
 12. Маршрутите и вратите за бягство са маркирани. Те трябва да бъдат винаги чисти.
 13. Оборудването за пожарогасене, хидрантите и съответните знаци не трябва да се покриват, блокират или не се използват по друг начин. Те трябва да са достъпни по всяко време. Всички щети трябва незабавно да бъдат докладвани на координатора.
 14. Пешеходците трябва да използват маркираните тротоари и да внимават за движението на промишлени камиони.

§ 9 ОПАСНА РАБОТА

За опасна работа се изискват разрешителни за работа или разрешителни. Външната компания получава това от отговорния координатор, ако е необходимо. Външната компания използва само квалифицирани служители за опасна работа. Външната компания гарантира, че всички дейности в производствените помещения на bb-net са одобрени от координатора. Опасната работа включва по-специално:

 1. боравенето с опасни вещества,
 2. Работа върху или в близост до електрически системи и оборудване,
 3. Работа с риск от пожар (заваряване, изгаряне, нагряване, рязане) и запалими течности,
 4. Работете върху тръби за пара или налягане,
 5. Работейки с риск от падане,
 6. Работа, която изисква специални предпазни мерки, тъй като има непосредствени опасности за служителите на външната компания и bb-net.

§ 10 ВЗАИМЕН РИСК

Човек говори за „взаимна опасност“, когато bb-net и / или външната компания вижда свой и / или външен потенциал за риск при извършване на дейностите. Ако е възможно взаимно застрашаване, външната компания обсъжда с координатора дали и кои мерки за безопасност са необходими преди започване на работа. Споразумението с координатора не освобождава външната компания от задължението й да контролира собствените си служители.

Следното се прилага подробно:

 1. Когато работите върху или в близост до живи системи или оборудване, технологията за изграждане на bb-net, отговорна за тази зона, също трябва да бъде включена. Външната компания трябва да открие данните за контакт на съответния специализиран отдел чрез координатора.
 2. Електрическата енергия може да се черпи само от външната компания в определените точки за захранване. Външната компания трябва да намери точките за хранене чрез координатора.
 3. Други електрически връзки към мрежата на компанията могат да се извършват само от отдела за строителни услуги с участието на координатора.
 4. Изпълнението на земни работи трябва да бъде обсъдено предварително с ръководството на работата поради евентуални повреди на захранващите линии. Външната компания трябва да открие данните за контакт на ръководството на предприятието чрез координатора.

§ 11 РЪКОВОДСТВА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЕНЕРГЕТИКАТА И БЕЗОПАСНОСТТА

Външната компания е длъжна да спазва указанията за околната среда, енергията и безопасността при работа.

По-специално се прилага следното:

 1. Осигуряването и съхранението на опасните за водата и опасните за околната среда вещества трябва да се извършват при събиране на басейни.
 2. Работата с опасни за водата вещества не трябва да води до вредно замърсяване на почвата, подземните води, повърхностните или отпадните води. Контейнерите за работа и съхранение трябва да са подходящи, в добро състояние и двустенни от 100 литра. В работната зона трябва да се съхранява достатъчно количество свързващ агент.
 3. Системата за гориво и системата за смазване на превозни средства и машини не трябва да имат течове.
 4. Пропускането на канализация и други течности е забранено. Същото се отнася и за въвеждането в канализационната мрежа, освен ако специалистът по опазване на околната среда не е дал съгласие.
 5. Външната компания е длъжна правилно да рециклира, изхвърля и отстранява от фабричните помещения на bb-net всички отпадъци, които възникват по време на извършване на дейността в съответствие със съответните разпоредби. Копие от всички доказателства и документи, произтичащи от това задължение, трябва незабавно да бъде предадено на координатора. Външното дружество има право в отделни случаи да изхвърля отпадъците в помещенията на фабриката в съответствие с приложимата система за разделяне на отпадъците със съгласието на служителя за отстраняване на отпадъци bb-net. Външната компания трябва да намери данни за контакт на отговорния служител по обезвреждането на отпадъци чрез координатора.
 6. Изгарянето на отпадъци от всякакъв вид в помещенията на фабриката е забранено.
 7. Емисиите от прах, миризма и шум трябва да бъдат сведени до технически постижимото.
 8. Вредното излагане на служители и жители трябва да бъде изключено. Използваните строителни машини трябва да отговарят на изискванията на Наредбата за оборудването и машинния шум.
 9. Не трябва да се използват строителни, спомагателни и експлоатационни материали, които съдържат азбест, халогенирани въглеводороди, олово и канцерогенни влакна.
 10. Ресурсите (напр. Вода, енергия, помощни и експлоатационни материали) трябва да се използват пестеливо.
 11. Външната компания използва само служители, които са квалифицирани чрез образование, обучение или опит за дейности със значително въздействие върху околната среда. Свързаните доказателства трябва да бъдат показани на bb-net по всяко време при поискване

§ 12 ЗАЩИТА НА ПОЖАР

В хода на дейности с риск от пожар, външната компания е длъжна да използва разрешителната процедура за горещи работи и да организира извеждането от експлоатация на пожароизвестителните системи чрез координатора, с участието на служителя по безопасност / пожарна защита. Външната фирма е длъжна да осигури пожарогасителни средства и след приключване на работата да отстрани запалими вещества и газове от сградата или работните зони, като покривните повърхности и, ако е необходимо, да осигури пожарозащитен пост. Пътеките за бягство, вратите и пожарогасителното оборудване трябва да се пазят на ясно. Пробивите през огнените стени са разрешени само след консултация с координатора и могат да бъдат затворени отново, като се използва процедурата, определена от координатора.

§ 13 ДОПЪЛНИТЕЛНА РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Мястото за строителство и монтаж винаги трябва да се поддържа в чисто състояние и да се подрежда в края на работата.
 2. Фотографирането или снимките в помещенията на компанията не са разрешени - освен ако няма специално разрешение от bb-net.
 3. В неделя и официални празници служителите от външни компании могат да влизат в нашите помещения само с писмено одобрение от bb-net.
 4. Добивът на строителна вода от хидранти е разрешен само с одобрението на координатора.

§ 14 СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА

bb-net се задължава да използва енергията внимателно и непрекъснато да подобрява нейната енергийна ефективност. Следователно външната компания гарантира икономично и внимателно използване на енергията!

§ 15 СПЕЦИФИЧНИ РЕГЛАМЕНТИ

Ако съществуват конкретни разпоредби, външната компания е длъжна да ги спазва. Конкретните разпоредби се съобщават от координатора по време на инструктажа.

§ 16 ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

Външната компания е длъжна да инструктира своите служители за съдържанието на тези "bb-net инструкции за външни компании" преди започване на работа и да предостави доказателства за това в подходяща форма при поискване от bb-net. Освен това външната компания трябва да гарантира, че служителите й се придържат към правилата на "bb-net инструкциите за външни компании". Инструкцията за условията на труд, опасностите и защитните мерки трябва да бъде демонстративно повтаряна поне веднъж годишно.

§ 17 ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРСИИ НА ЕЗИКИТЕ

Има само немска версия, това е обвързващо.

Гаранционните условия на bb-net media GmbH (наричани по-долу bb-net) са насочени изключително към търговски клиенти. Ако сте закупили tecXL продукт като частно лице, моля, свържете се със съответния дилър за гаранционна обработка. Правата извън гаранцията не се ограничават от предоставянето на гаранция.

§ 1 СЪДЪРЖАНИЕ НА ГАРАНЦИЯТА

(1) bb-net гарантира на своите клиенти, че продаваният хардуер не съдържа дефекти в производството, материалите и обработката. Общопризнатите правила на технологиите по време на производството са решаващи.

(2) bb-net или ще поправи дефектните стоки, или ще ги замени с продукт, който е най-малко еквивалентен или съпоставим. Във всеки случай разходите ще се поемат от bb-net.

(3) Ако не е възможен нито ремонт, нито подмяна на дефектното устройство, bb-net ще ви възстанови текущата стойност на устройството. Справедливата стойност се определя въз основа на прогресивна отстъпка от страна на bb-net. Ако дефектът се появи в рамките на първите 12 месеца, bb-net ще възстанови на купувача пълната покупна цена. 
Фиг. Напредък на отстъпките: 
> 12 месеца - 20% отстъпка 
> 18 месеца - 30% отстъпка 
> 24 месеца - 40% отстъпка 
> 30 месеца - 50% отстъпка  

(4) Сменените части стават собственост на bb-net. Няма други претенции. По-специално, bb-net не предоставя устройства за заем за ремонт по време на гаранционния период и не поема разходите за това.

(5) Ако за преработените използвани стоки с уплътнение tecXL се използва акумулаторна батерия, bb-net гарантира минимално време на работа от 30 минути при редовна работа.

§ 2 ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ

(1) Носените части са изключени от гаранцията. Това включва по-специално, но не изключително: батерии, кондензатори, вентилатори, топлопроводящи агенти, обезцветяване, панти, лостове, клапи или знаци за износване във входната зона. Гаранцията за акумулатори е ограничена до максимум 6 месеца.

(2) Гаранцията не покрива щетите, причинени от непреодолима сила или природни бедствия, по-специално, но не изключително: пожар, радиация, измръзване, слънце / топлина, наводнения, война, компютърни вируси, програмни и софтуерни грешки, външни сили или въздействия.

(3) Неправилното използване или модифициране на устройствата също се изключва от гаранционен иск. Примерите за неправилна употреба са по-специално, но не изключително: повреди от вода, корозия, дефекти поради аксесоари, които не са одобрени от производителя, и инсталирането на софтуер, който не е одобрен от производителя.

(4) Серийни грешки от страна на производителя, софтуерни грешки и / или грешки във връзка с операционната система са изключени от гаранцията.

(5) В допълнение, валидността на гаранцията приключва, ако инсталацията, инструкциите за грижа и ремонтът на устройството не се следват от друго лице / компания, различно от bb-net. Освен bb-net, ремонт от трета страна изрично се е съгласил писмено.

(6) Самостоятелните, но също така и вградените дисплеи се класифицират в четири класа на грешки в пиксела според ISO 13406-2. Тези продукти се тестват и продават в съответствие с категорията ISO на пикселната грешка II категория. Максималният допустим брой дефекти на милион пиксела е два непрекъснато светещи пиксела (дефект тип 1), два непрекъснато черни пиксела (дефект тип 2) или пет дефектни подпиксела, непрекъснато светещи в цветовете червено, зелено, синьо и непрекъснато черно ( Тип грешка 3). Дефектните пиксели не представляват гаранционен случай в рамките на приложимата спецификация.

(7) Сглобяването или демонтирането на дефектната част или продукта не се покрива от гаранцията.

§ 3 ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД

(1) Гаранционният срок за продукти tecXL е 24 месеца, за други използвани хардуер, така наречения използван ИТ, 3 месеца и започва от датата на фактурата.

(2) Ако клиентът препродава продукти за първи път с уплътнение tecXL, гаранционният период започва отново, но удължаването е ограничено до максимум 6 месеца. При поискване оригиналната разписка за покупка трябва да бъде предадена на bb-net, която ясно идентифицира устройството. Акумулаторите са изключени от това.

(3) Ако компоненти се подменят в хода на изпълнение на гаранцията, това не води до нов старт на гаранционния период.

§ 4 ПРОЦЕДУРА В СЛУЧАЙ НА ГАРАНЦИЯ (ОСЪЖДА ГАРАНЦИЯ)

(1) Ако откриете дефект във вашия tecXL продукт, моля, свържете се незабавно с нашите клиенти, като използвате онлайн формата във вашия клиентски акаунт.

(2) Ако нашата услуга за клиенти определи, че продуктът, за който е подадено оплакване, е вероятно дефектен и гаранционният иск е оправдан, ще получите номер за обработка (RMA) и инструкции за изпращане на продукта до bb-net.

(3) Върнатите в оторизирани от нас bb-net в подходящи транспортни опаковки се заплащат предварително и се осигуряват съответно. Изпращането става на адреса, посочен при връщането.

(4) След предоставяне на гаранцията, ще получите обратно своя tecXL продукт със същата конфигурация, която имаше първоначално при закупуването му, подлежащи на всякакви актуализации.

(5) Нямате право да върнете непълен продукт на bb-net, без да се свържете предварително с нашите клиенти. bb-net си запазва правото да връща необявени пратки и да фактурира подателя за транспортните и транспортните разходи.

§ 5 ПРИЕМАНЕ НА РАЗХОДИТЕ

(1) Разходите за изпращане и свързаните с тях разходи се поемат от купувача. В случай на оплаквания в рамките на първите 60 дни след датата на доставка, bb-net предоставя възможността също да поеме разходите за връщане.

(2) След приключване на ремонта, bb-net ще изпрати устройствата обратно на клиента за сметка на bb-net без допълнително предизвестие.

§ 6 ОТХВЪРЛЯНЕ

(1) bb-net не поема отговорност за данни и инсталиран софтуер. bb-net си запазва правото да изтрива носителите на данни в рамките на гаранционното съответствие и да инсталира отново операционната система. Отговорност на клиента е да инсталира отново операционната система и друг софтуер.

(2) bb-net не поема отговорност за данни, които са загубени при транзит от или към bb-net. Транспортната застраховка покрива само стойността на пратката.

(3) bb-net не поема отговорност за поправки, извършени като жест на репутация.

§ 7 ЗАЩИТА НА ДАННИ

(1) Данните, необходими за изпълнението и обработката на гаранцията, се записват, прехвърлят и обработват. Използвайки понастоящем валидната процедура за връщане, клиентът се съгласява, че тези данни могат да бъдат събирани и обработвани. bb-net основно действа в съответствие с разпоредбите за икономия на данни.

§ 8 МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, МЯСТО НА ПРАВОСЪОБЩЕНИЕ И ПРИЛОЖИМО ЗАКОН

(1) Мястото на изпълнение на задълженията по тази гаранция е Швайнфурт. Доколкото е допустимо, мястото на подсъдност е районният съд в Швайнфурт. Германското законодателство се прилага за тази гаранция за изключване на закона за продажбите на ООН, освен ако това не противоречи на задължителното международно законодателство за защита на потребителите.

Следните принципи на поведение описват желаното етично правилно поведение при всички служебни поводи в съответствие с приложимото законодателство и съответните вътрешни указания. Всички служители на bb-net са отговорни за спазването на кодекса на поведение. Основно принципите са разделени на цялостност, надеждност и прозрачност.

§ 1. ОБЩО

Този кодекс на поведение е изготвен от ръководството и описва ценностите, които споделяме и как искаме да работим заедно - днес и в бъдеще. Те ни дават ясна цел, която трябва да постигнем, за да осигурим дългосрочен успех на нашата компания. Уважаваното и кооперирано сътрудничество, както и съзнателното възприемане на социалната отговорност са основа за нашия дългосрочен корпоративен успех. Отговорно, етично коректно и честно поведение се очаква от ръководството, служителите, но също така и от бизнес партньори, доставчици и евентуално бъдещи дъщерни дружества или компании за сътрудничество.

Кодексът на поведение отправя претенции към самите нас, в същото време е обещание към външния свят за отговорно поведение към бизнес партньорите и обществеността, но също така и в отношенията помежду си в компанията. Той трябва да служи като ориентир за ежедневното ни поведение.

Нашите мениджъри имат специална функция за подражание. Предпоставка за прилагането на Кодекса за поведение в цялата компания е, че нашите ценности са илюстрирани от мениджърите. Те са първата точка за контакт при въпроси относно разбирането на разпоредбите и гарантират, че всички служители знаят и разбират кодекса на поведение. Като част от своите управленски задачи, те предотвратяват неприемливо поведение или предприемат подходящи мерки за предотвратяване на нарушения на правилата в зоната си на отговорност.

§ 2 ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПИ НА ПОВЕДЕНИЕ

За нас спазването на законите и разпоредбите е основен основен принцип на икономически отговорни действия. Винаги спазваме приложимите законови забрани и задължения.

Нашите служители са основата за успеха на нашата компания. За да могат техните сили да се развият, ние създаваме работна среда, която живее с тази оценка и насърчава почтеността. Ние се доверяваме един на друг и държим на думата си. Ние сме за равни възможности, защото има голям потенциал в многообразието на нашите служители. Ние се отнасяме еднакво към всички служители, независимо от етнически или национален произход, пол, религия, мироглед, политическо положение, увреждане, възраст или сексуална идентичност или друга защитена характеристика или статус. Ние показваме на всеки служител необходимото уважение, отнасяме се един към друг с приличие и ако не сме съгласни по нещата, тогава сме без да се унижаваме. Поемаме пълна отговорност за нашите решения, действия и резултати. Увереността възниква, когато поемаме отговорност за това, което казваме и правим. Всеки ясно заявява своите намерения и цели и очаква другите да споделят своето мнение.

Нашите служители се наемат и повишават изключително въз основа на тяхната квалификация и техническите, но и социалните умения. Всеки един служител е длъжен да се въздържа от всякаква форма на дискриминация и да поддържа уважителни и колегиални отношения.

Ние не толерираме сексуалния тормоз под каквато и да е форма и използваме език, който не е нито дискриминационен, сплашващ, тормозлив, заплашителен, насилствен, сексуално неприемлив или по друг начин обиден или неподходящ.

Правото на подходящо възнаграждение се признава за всички служители. Възнаграждението и други услуги съответстват поне на съответните национални и местни правни стандарти.

Здравето и безопасността на нашите служители са също толкова важни за нас, колкото и качеството на нашата работа и успех в бизнеса. Здравословните и безопасни условия на труд са неразделна част от всички оперативни процеси от самото начало. Здравето на нашите служители е най-голямото ни предимство и задължение за всички. Нашата компания взема предвид съответните разпоредби за безопасност при работа, състоянието на техниката, трудовата медицина, хигиената и други ергономични находки. Всеки наш служител насърчава безопасността и опазването на здравето в работната си среда и се придържа към правилата за здраве и безопасност при работа. Ръководителят е длъжен да инструктира и подкрепя служителите си при изпълнение на тази отговорност.

Всички служители са задължени да използват имуществото и ресурсите на компанията по подходящ и внимателен начин и да ги предпазват от загуба, кражба или злоупотреба. Ние използваме материална и нематериална собственост само за корпоративни цели, а не за лична употреба, освен ако изрично не е разрешено.

Важни корпоративни цели за нас са устойчивата защита на околната среда и климата, както и ефективността на ресурсите. Проверяваме и утвърждаваме нашите възможности за CO2-За свеждане до минимум на емисиите и непрекъснато оптимизиране на нашите продукти и нашите действия. Ние постигаме това чрез цялостна концепция за устойчивост, голям брой екологични проекти и неизбежната СО2-Компенсирайте отпечатъка с климатични сертификати. Всеки служител е отговорен за внимателното отношение към природните ресурси и допринася за опазването на околната среда и климата чрез индивидуалното си поведение.

Корупцията, прането на пари и нарушенията на приложимото законодателство водят до санкции срещу съответното лице / лица. Всеки служител не може да приеме, да поиска или да бъде обещан каквито и да било подаръци или други облаги от клиенти, доставчици или други лица в открита или скрита форма за или при изпълнение на договорните му задължения без съгласието на работодателя. Ако имате някакви въпроси, правни съмнения или оправдани подозрения, трябва да се консултирате с линейния си мениджър. Никой от нашите служители не може да използва бизнес връзките на компанията в своя полза или в неравностойно положение на другите.
Корупцията, прането на пари и нарушенията на приложимото законодателство водят до санкции срещу съответното лице / лица. 

Нашата компания е наясно със своята отговорност за образованието и науката, за културата и спорта, както и за социалните въпроси. Социалната отговорност и социалната ангажираност са неразделна част от корпоративната култура от десетилетия.

Правим дарения и други форми на социална ангажираност единствено в интерес на компанията. Не правим никакви финансови дарения на получатели, с които може да възникне конфликт на интереси.

Даренията се правят прозрачно, като целта, получателят на дарението и потвърждението на дарението от получателя на дарението са документирани и проверими.

Общественото възприемане на bb-net media GmbH по същество се оформя от външния вид, действията и поведението на всеки отделен служител. Всички сме отговорни за това. Неподходящото поведение на дадено лице може да причини значителни щети на нашата компания.

Затова всеки служител е призван да поддържа репутацията на нашата компания чрез поведението и изявата си в публичните или в социалните медии.

Нашата компания спазва международно признатите права на човека и се ангажира с тяхното спазване и защита. Ние уважаваме достойнството и личните права на нашите служители и трети страни. Ние категорично отхвърляме всяка форма на принудителен и детски труд.

§ 3 РАЗГЛЕЖДАНЕ С БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ / СЪСТЕЗАНИЯ

Деловите отношения се основават на обективни критерии, включително цена и качество, но също така и наличието на утвърдено, справедливо сътрудничество. Успехът ни се основава и на доверителни отношения с нашите клиенти.

Бизнес решенията се вземат само в най-добрия интерес на компанията. За нас е важно нашите решения да не се ръководят от частни интереси. Конфликтите на интереси с частни, други икономически или други въпроси трябва да се избягват за всички служители още от самото начало. Прозрачното разкриване на конфликта е предпоставка за разрешаване на възникнали конфликти на интереси.

Ние можем да постигнем успешни и устойчиви бизнес сделки в конкуренция с убедителното качество и производителност на нашите продукти и услуги. Принципите на честността и почтеността трябва да се спазват във всички бизнес и социални дейности.

Обменът на подаръци и покани в ежедневния бизнес е напълно легитимен, стига да не надвишава разумната стойност и честота.

Моралното поведение и лоялната конкуренция са основата на нашия успех. Спазваме правилата на лоялната конкуренция. Обменът на информация за цените, факторите за определяне на цените или ценовите компоненти, разделението на териториални групи и клиенти, споразумения или информация за отношенията на доставка и техните условия не са разрешени между конкурентите. Очакваме нашите служители и нашите бизнес партньори да поемат изцяло своята отговорност за гарантиране на лоялна конкуренция.

§ 4 КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Нашите собствени разработки и нашите знания са от изключително значение. Ние защитаваме тези нематериални активи, тъй като те имат значително икономическо значение за бъдещето на нашата компания.

Ние уважаваме правата върху интелектуалната собственост и се придържаме към законите и разпоредбите за защита на данните. Когато използваме външни информационни технологии и софтуер, ние се задължаваме да използваме само законно придобити и лицензирани версии.

Служителят е длъжен да пази тайна за всички бизнес и оперативни процеси, за които е узнал чрез работата си или по друг начин. Това обхваща и търговските тайни или оперативните процеси на други компании, с които работодателят е правно, икономически или организационно свързан, станали известни по време на срока на договора.

Оперативните процеси включват по-специално производствени процеси, канали за дистрибуция, списъци с клиенти, изчислителни бази, фирмен софтуер и съпоставима информация. Това включва и собствените наблюдения, опит и резултати на служителя. Всички бизнес документи и записи на бизнес транзакции трябва да се третират като собственост на работодателя и да бъдат предадени на работодателя най-късно, когато трудовото правоотношение бъде прекратено. Задължението за поверителност не се прилага за процеси и факти, които са достъпни за всички и разкриването на които очевидно е без недостатък за работодателя. В случай на съмнение служителят е длъжен да получи инструкции от началника си или от ръководството.

Дори и след приключване на трудовото правоотношение задължението за запазване на тайна продължава да съществува, при условие че това не пречи или само незначително пречи на професионалния напредък на служителя. Ако следдоговорното задължение за конфиденциалност неправомерно възпрепятства работника или служителя в неговото професионално развитие, той има право на освобождаване от това задължение срещу работодателя.

На служителя е забранено да обработва лични данни без разрешение (секретност на данните). Те са длъжни да спазват тайната на данните, когато започват работата си. Поверителността на данните продължава дори след приключване на дейността (раздел 53 от Федералния закон за защита на данните). Служителят трябва да пази търговските тайни дори след приключване на трудовото правоотношение.

Ние структурираме взаимоотношенията си с настоящи и бивши служители, кандидати, бизнес партньори и други групи хора по такъв начин, че да бъдат защитени, свързани с бизнеса, поверителни, секретни и лични данни. Ние събираме, обработваме или използваме лични данни само дотолкова, доколкото това е необходимо за конкретни, ясни и законни цели. Използването на данните за засегнатите трябва да бъде прозрачно. Ние запазваме правото на информация и корекция, както и, ако е необходимо, на възражение, блокиране и изтриване на данните.

Нашите служители се задължават да спазват правилата за защита на данните, законовите и експлоатационните разпоредби и да ги защитават от злоупотреба. Ние се задължаваме да спазваме подходящ стандарт при осигуряване на данни.

Всички компоненти за обработка на данни трябва да бъдат защитени по такъв начин, че да се предотврати неоторизираната вътрешна или външна употреба.

§ 5 КОНТАКТИ ЛИЦЕ

От всички служители се изисква да се свържат с линейния си ръководител, ръководството или по имейл уверено [имейл защитен] да се обърне, освободен от страх от негативни последици.

Всички лица за контакт се задължават да поддържат абсолютна тайна, ако това се изисква от лицето, осъществяващо контакта, или ако тяхната защита изисква това.

на Глобален договор на ООН е най-голямата и най-важна инициатива в света за отговорно корпоративно управление. Въз основа на 10 универсални принципа и целите за устойчиво развитие той преследва визията за приобщаваща и устойчива глобална икономика в полза на всички хора, общности и пазари, днес и в бъдеще. Ние сме част от Глобалния договор от 2019 г. Десетте принципа са разделени на 10 области:

01. ЧОВЕШКИ ПРАВА

(1) Компаниите следва да подкрепят и зачитат защитата на международните права на човека.

(2) Предприятията трябва да гарантират, че те не участват в злоупотреби с правата на човека.

02. СТАНДАРТИ НА ТРУДА

(3) Компаниите следва да отстояват свободата на сдружаване и ефективното признаване на правото на колективно договаряне.

(4) Компаниите трябва да се застъпват за премахване на всички форми на принудителен труд.

(5) Компаниите трябва да се застъпват за премахването на детския труд.

(6) Компаниите трябва да отстояват премахването на дискриминацията при заетостта и печелившата заетост.

03. ОКОЛНА СРЕДА

(7) Компаниите трябва да следват принципа на предпазливост при справяне с екологични проблеми.

(8) Компаниите трябва да предприемат инициативи за насърчаване на по-голяма екологична осведоменост.

(9) Предприятията трябва да ускорят развитието и разпространението на екологично чисти технологии.

04. ПРЕВЕНТИРАНЕ НА КОРУПЦИЯТА

(10) Предприятията трябва да се противопоставят на всички форми на корупция, включително изнудване и подкуп.

ЗАЩИТА

А. РЕЗЮМЕ

1. Кой отговаря за закона за защита на данните?
Отговорник i. S. d. Защита на данните е bb-net media GmbH, Lisbonstrasse 4 97424 Schweinfurt.

2. Използват ли се бисквитки и инструменти за анализ на уебсайта?
Да. Подробности за тяхното предназначение и опциите за изтриване можете да намерите в Настройки за поверителност на bb-net.de, както и Настройки за поверителност на shop.bb-net.de.

3. Къде и за колко време съхраняваме вашите лични данни?
За операциите по обработка, които извършваме на уебсайта, уточняваме колко дълго се съхраняват данните от нас и кога те се изтриват или блокират. Освен ако не е посочен изричен период на съхранение, вашите лични данни ще бъдат изтрити или блокирани веднага щом целта или правното основание за съхранение вече не важат. Вашите данни ще се съхраняват само на сървъри в Германия.

4. Предаваме ли вашите данни на трети страни?
Не. Ние не предаваме вашите данни на неоторизирани трети страни. Ние обаче използваме външни доставчици на услуги като част от нашите операции за обработка и за справяне с нашите бизнес транзакции (напр. За областите на ИТ, логистика, телекомуникации, продажби и маркетинг). Те действат само според нашите инструкции и са задължени по договор съгласно член 28 GDPR да спазват наредбите за защита на данните и да предприемат необходимите мерки за сигурност на данните, за да защитят вашите данни от загуба и неоторизиран достъп по всяко време.

5. Има ли задължение за предоставяне на лични данни?
Не. Ние не правим сключването на договори с нас зависи от това, че предварително ни предоставяте лични данни. За вас като клиент по принцип няма законово или договорно задължение да ни предоставя личните си данни. Възможно е обаче да можем да предоставим определени оферти само в ограничена степен или изобщо не, ако не предоставите необходимите данни (например поръчки в уеб магазина).

6. Към кого можете да се свържете, ако имате въпроси?
Ако имате въпроси относно защитата на данните, моля, свържете се [имейл защитен].

Б. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧАСТНОСТ

Вижте точка Б) 1. до 9.

Б 1. Обща информация за защита на данните

1.1 Обхват
Тази информация за защита на данните се отнася за обработката на лични данни при достъп и използване на уебсайта „bb-net.de“ и уеб магазина, който може да бъде достъпен чрез него („shop.bb-net.de“).

1.2 Контролер
Органът, отговорен за обработката на личните Ви данни по смисъла на член 4 № 7 DS-GVO, е bb-net media GmbH, Lisbon Str. 4 97424 Schweinfurt, имейл: [имейл защитен]

1.3 Служител за защита на данните
Длъжностното лице по защита на данните на нашата компания е на Ваше разположение по всяко време за всички въпроси и като лице за контакт по темата за защита на данните. Неговите данни за контакт са: г-н Андреас Пол, Pohl Consulting Team GmbH, Mengeringhäuser Str. 15, 34454 Bad Arolsen, имейл: [имейл защитен]

Б 2. Обработка на данни, когато посещавате нашия уебсайт

2.1 лог файлове

(1) Когато посещавате уебсайта, ние събираме така наречените данни за достъп и съхраняваме това в лог файл (т. Нар. Лог файл). Тези данни за достъп включват и IP адреса. В допълнение, лог файлът съдържа името на уебсайта, до който сте осъществили достъп, файла достъпен, датата и часа на достъп, количеството на прехвърлените данни и уведомлението за успешен достъп, вида и версията на браузъра, операционната система, така наречения референтен URL адрес ( по-рано посетена страница) и заяващият доставчик се запазват.

(2) Ние събираме такава техническа информация само за техническата оптимизация на уебсайта, с цел сигурността на нашата техническа инфраструктура и така, че уебсайтът да се показва правилно. Законният ни интерес към обработката на данни също се крие в тези цели. Правното основание е член 6, параграф 1 lit. е) GDPR.

(3) Регистрационните файлове се съхраняват въз основа на съответния договор за обработка на поръчки (чл. 28 GDPR) от доставчика и оператора на нашия уеб сървър (1 & 1 Telecommunication SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur. Регистрационните файлове се запазват автоматично два (2) месеца по-късно Колекцията е изтрита.

Бисквитки 2.2

(1) Ние използваме бисквитки на нашия уебсайт. За подробности относно тези бисквитки, включително тяхното предназначение и продължителност на съхранение, както и техните опции за изтриване, моля, вижте Настройки за защита на данните за ankauf.bb-net.de, както и Настройки за поверителност на shop.bb-net.de.

(2) Обработката на данни с помощта на „необходими / основни бисквитки“ се извършва въз основа на член 6, параграф 1 е) GDPR, тъй като в противен случай няма да бъде възможен достъп или основните функции на уебсайта ще бъдат ограничени. Използването на предпочитания / статистика или така наречените маркетингови бисквитки изисква вашето съгласие и се основава на член 6, параграф 1 а) GDPR.

2.3 Използване на инструменти за анализ и изпълнение

(1) На нашия уебсайт се използват така наречените инструменти за анализ и ефективност, с помощта на които можем да оценим поведението на потребителите на нашите посетители с цел оптимизиране на нашите услуги и оферти на уебсайта. С тези инструменти z. Например, може да се провери как и къде посетителите посещават нашия сайт или кои области на уебсайт се посещават особено често.

(2) Правното основание за обработването на данните, което се извършва, е член 6, параграф 1 осветление. а) GDPR, т.е. имаме нужда от вашето предварително съгласие за използването на тези инструменти. За подробности относно инструментите за анализ и ефективност, използвани на уебсайта, включително техните опции за изтриване, моля също вижте Настройки за поверителност на bb-net.de, както и Настройки за поверителност на shop.bb-net.de(Статистика).

2.4 Използване на маркетингови инструменти

В момента нашият уебсайт не използва никакви така наречени маркетингови инструменти.

B 3. Интернет магазин

3. Интернет магазин

(1) Ако искате да поръчате продукти чрез нашия уеб магазин, първо трябва да влезете или да се регистрирате. За това се нуждаем от следните лични данни: име и фамилия, адрес, адрес за доставка, адрес за фактуриране, имейл адрес, име на ръководителя и лицето за контакт. След като се регистрирате, ще получите достъп до нашия портал за клиенти (използвайки потребителско име и парола).

(2) Ние обработваме всички данни изключително, за да дадем възможност на вас (или лицето за контакт на вашата компания) да получите достъп до нашия уебсайт (вход), както и да можем да приемаме, обработваме и обработваме поръчката. Правното основание за обработката на данни, което се извършва, е член 6, параграф 1, осветен. б) GDPR.

(3) Ние съхраняваме събраните данни за иницииране на договор (например регистрация) и обработка за продължителността на бизнес отношенията с вас, но поне до изтичането на гаранционните срокове. След извършване на поръчка или поръчка личните данни ще се съхраняват за период от пет (5) години, освен ако не ни помолите да ги изтрием предварително. Всички периоди на задържане съгласно данъчното и търговското законодателство остават незасегнати (член 6, параграф 1 лит. В) GDPR).

Б 4. Контактна зона

(1) Ние предлагаме контактна форма на нашия уебсайт, за да отговорим на въпроси на заинтересовани страни и потребители и да предоставим информация за нашите услуги. Личните данни, събрани по този начин, включват имейл адреса, името и вашето съобщение / заявка.

(2) Ние съхраняваме вашите данни за максимален период от възникнали договорни отношения с вас (член 6, параграф 1, буква б) GDPR). Ако такива договорни отношения не съществуват или не възникнат в резултат на искането, ние ще изтрием вашите данни не по-късно от девет (9) месеца след последния контакт с вас.

B 5. Натиснете пощенски списък и бюлетин

(1) Като се регистрирате в списъка за разпространение на пресата или за нашия бюлетин, ще получите информация за нашите продукти и услуги. Правното основание за обработка на данните, събрани по време на регистрация (име, имейл адрес, телефонен номер) е член 6, параграф 1, осветен. а) GDPR.

(2) Ако вече не искате да получавате информацията, можете да възразите срещу получаването и свързаната с нея обработка на данни по всяко време и да се отпишете съответно, без да засягате законността на обработката въз основа на съгласието до оттеглянето.

Б 6. Портал за приложения

Подробности за вида и обхвата на обработката на данни във връзка с приложение чрез нашия уебсайт можете да намерите отделно в Информация за защита на данните за кандидатите и служителите.

Б 7. Социални медии и фен страници

(1) Ние извършваме изяви на следните онлайн платформи и мрежи, за да общуваме с потенциални или съществуващи клиенти, да обменяме идеи със заинтересовани страни и потребители или да рекламираме оферти и услуги:

Facebook
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия
https://www.facebook.com/about/privacy
https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

Instagram
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия
http://instagram.com/about/legal/privacy/

Google / YouTube
Google Ireland Limited, Гордън Хаус, Бароу стрийт, Дъблин 4, Ирландия
https://policies.google.com/privacy
https://adssettings.google.com/authenticated

Twitter
Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, Сан Франциско, Калифорния 94103, САЩ
https://twitter.com/de/privacy

Откажете се:
https://twitter.com/personalization

LinkedIn
LinkedIn Ирландия Неограничена компания Wilton Place, Дъблин 2, Ирландия
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

XING
XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Хамбург, Германия
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

(2) Работим с нашите уебсайтове в така наречената съвместна (защита на данните) отговорност с доставчиците. Като отговорно лице ние обработваме данни, които споделяте или публикувате директно чрез онлайн платформите и мрежите (например чрез функции за коментари и чат), за да взаимодействаме с вас или да обменяме идеи с вас. Като част от това взаимодействие може да получаваме и статистически данни от операторите на платформата относно използването на нашите „канали и фен страници“. Те включват Б. Информация за взаимодействия, харесвания, коментари или обобщена информация и статистика (например IP адрес; произход на последователите), които ни помагат да разберем нещо за взаимодействията с нашия сайт. Правното основание за обработка на данни в нашата зона на отговорност е член 6, параграф 1 S. 1 lit. е) GDPR.

(3) Въпреки това гореспоменатите доставчици също обработват данни на своя собствена отговорност. Ние нямаме влияние върху данните, които се обработват от доставчика на негова собствена отговорност в съответствие с неговите условия за използване и защита на данните. Бихме искали да отбележим, че при извикване на гореспоменатите доставчици u. Допълнителни данни (напр. За вашето използване и „поведение при сърфиране“) могат да бъдат събрани и при необходимост предадени на доставчика. Моля, имайте предвид също така, че в случай на взаимодействие чрез гореспоменатите медии, данните могат да бъдат обработвани и извън зоната на Европейския съюз, при което доставчиците са поели ангажимент да спазват стандартите за защита на данните на ЕС. Освен това потребителските данни обикновено се обработват с цел проучване на пазара и рекламни цели. Така че z. Б. от поведението на използване и произтичащите от това интереси на потребителите се създават потребителски профили. Профилите за използване от своя страна могат да се използват напр. Б. Да поставя реклами във и извън платформите, които вероятно отговарят на интересите на потребителите. Повече информация за това можете да намерите в информацията за защита на данните на съответния доставчик.

(4) Доколкото имаме лични данни от вас във връзка с използването на онлайн платформите и мрежите, моля, обърнете се към нас. Ако искате също да предявите права срещу конкретен доставчик, моля, свържете се с отговорното лице.

B 8. Приставки и джаджи

8.1 Обща информация за плъгини от Google

Като част от използването на следните плъгини на нашия уебсайт, Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Дъблин, Ирландия) обикновено събира вашия IP адрес и по този начин информацията, че използвате съответната услуга и съответната услуга Имате достъп до подстраницата. Ако сте влезли в Google, вашите данни ще бъдат присвоени директно на вашия акаунт. Google съхранява потребителски профили и може да ги използва за рекламни и / или пазарни проучвания. В това отношение Google действа като контролер (член 26 GDPR). Ние нямаме влияние върху събраните данни и операциите по обработка на данни. Ние също не сме запознати с обхвата на събирането на данни, целите или периодите на съхранение. Имате право да възразите срещу създаването на тези потребителски профили, въпреки че трябва да се свържете с Google, за да упражните това право. Допълнителна информация за целта и обхвата на събирането и обработката на данни можете да намерите в декларациите за защита на данните на Google, достъпни на http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Там ще намерите и допълнителна информация за вашите права в това отношение и опции за настройка, за да защитите поверителността си.

8.2 Google reCAPTCHA

Ние използваме услугата reCAPTCHA от Google като част от опциите за контакт. reCAPTCHA се използва за разграничаване дали въвеждането е направено от човек или неправилно чрез автоматизирана машинна обработка (например от така наречените ботове). Законният ни интерес към обработката на данни също се крие в тези цели. Правното основание е член 6, параграф 1 лит. е) GDPR. Допълнителна информация за Google reCAPTCHA и политиката за поверителност на Google можете да намерите в следните връзки: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ и https://www.google.com/recaptcha/intro/ android.html.

8.3 Google Карти

На нашия уебсайт използваме предложението на Google Maps, с помощта на което можем да показваме интерактивни карти директно на уебсайта и по този начин да дадем възможност за удобно използване на функцията за карта (член 6, параграф 1, лит. F) GDPR). Допълнителна информация за целта и обхвата на събирането на данни и тяхното обработване можете да намерите на www.google.de/intl/de/policies/privacy.

8.4 Google преводач

Ние използваме инструмента Google Translate на нашия уебсайт, за да показваме съдържанието на уебсайта си на чужди езици, за да подобрим потребителското изживяване за потребителите на чужди езици. Това включва и нашия легитимен интерес от обработката на горепосочените данни от доставчика на трета страна. Правното основание е член 6, параграф 1, S. 1 lit. е) GDPR. Можете да намерите информация за целта и обхвата на събирането и обработката на данни от Google в известието за защита на данните, изброено по-долу: http://www.google.com/intl/de_de/policies/privacy/

8.5 Google Шрифтове и шрифтове Awesome

Нашият уебсайт също използва шрифтове, предоставени от Google (Google Fonts) и Font Awesome (Fonticons, Inc., 6 Porter Road, Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA) за равномерното показване на шрифтове. Когато извиквате страница, вашият браузър зарежда необходимите уеб шрифтове в кеша на вашия браузър, за да показва правилно текстове и шрифтове. За тази цел браузърът, който използвате, трябва да се свърже със сървърите на споменатите доставчици. Това дава на тези доставчици ф. Може да сте наясно, че достъпът до нашия уебсайт е чрез вашия IP адрес. Използването на уеб шрифтове е в интерес на еднакво и привлекателно представяне на нашите онлайн оферти (член 6, параграф 1 ос. От GDPR). Допълнителна информация за уеб шрифтове на Google можете да намерите на https://developers.google.com/fonts/faq и https://www.google.com/policies/privacy. Можете да намерите информация за Font Awesome на https://www.fontawesome.com и в политиката за поверителност на Font Awesome: https://www.fontawesome.com/privacy.

8.6 Мрежа за доставка на съдържание GStatic Google Static Content и Cloudflare

На нашия уебсайт използваме така наречената мрежа за доставка на съдържание (CDN) на доставчика на услуги Cloudflare Inc., 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, САЩ („Cloudflare“), както и GStatic, CDN от Google. Използването на тези мрежи за доставка на съдържание ни помага, наред с други неща, да оптимизираме скоростта на зареждане на нашия уебсайт. CDN води до намаляване на времето за зареждане на обичайните библиотеки и шрифтове на Java Script, тъй като файловете се прехвърлят от бързи, локални или недостатъчно използвани сървъри (чл. 6, ал. 1, буква f DS-GVO). За използването на CDN обработката на вашия IP адрес е технически необходима, за да може съдържанието да бъде изпратено до вашия браузър. За повече информация вижте политиката за поверителност на Cloudflare на адрес: https://www.cloudflare.com/privacypolicy. Можете да намерите повече информация относно защитата на данните в GStatic на адрес https://policies.google.com/privacy.

9. Живокат

Ние използваме услугата за чат JivoChat на нашия уебсайт, за да улесним контактите ни с посетителите. Законният ни интерес към обработката на данни се крие и в тази опростена опция за комуникация. Правното основание е член 6, параграф 1 лит. е) GDPR. Доставчикът е JivoSite Inc., 525 W. Remington Drive, Сънивейл, Калифорния 94087, САЩ. Чатът може да се използва напълно анонимно и се използва за консултиране на заинтересовани страни и клиенти относно избора на продукти и въпросите на продукта. Доставчикът на услуги събира и съхранява анонимни данни за целите на уеб анализа и да управлява системата за чат на живо, за да отговаря на запитвания за поддръжка на живо. Профилите на използване могат да бъдат създадени от тези анонимни данни под псевдоним.

10. SalesViewer

Като част от SalesViewer на уебсайта се използва базиран на JavaScript код за проследяване, с помощта на който се определя следната информация:
Име, произход и отрасъл на посещаващата компания, източник / референт на посещаващата компания, ключова дума, поведение на посетителите (посетени страници, време на посещение, продължителност на посещението). Никакви бисквитки или подобни файлове не се съхраняват на крайните устройства на посетителите на уебсайта. Допълнителна информация можете да намерите на уебсайта на системата за уеб анализ https://www.salesviewer.com/de/datenschutz.

В. ВАШИТЕ ПРАВА

Имате право да поискате потвърждение от нас по всяко време дали обработваме вашите лични данни и правото на информация за тези лични данни. Освен това имате право да коригирате, изтриете и ограничите обработката на данни, както и правото да възразите срещу обработването на лични данни по всяко време или да оттеглите съгласието си за обработка на данни по всяко време или да поискате прехвърляне на данни. Моля, изпратете всички имейли за информация, искания за информация, анулиране или възражения срещу обработката на данни по имейл [имейл защитен], Освен това имате право да подадете жалба до надзорен орган в случай на нарушения на защитата на данните.

Бележки относно специалното право на възражение
Освен това имате право по причини, произтичащи от вашата конкретна ситуация, да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни, свързани с вас, което, наред с други неща, се основава на чл. 6, ал. д) или е) DS-GVO се осъществява, за да подаде възражение съгласно член 1 DS-GVO. Ние ще спрем да обработваме вашите лични данни, освен ако не можем да демонстрираме убедителни законни основания за обработка, които превишават вашите интереси, права и свободи или ако обработването служи за отстояване, упражняване или защита на правни искове. Ако искате да се възползвате от правото си на възражение, е достатъчен имейл до [имейл защитен].

В съответствие с изискванията на членове 13 и 14 GDPR, ние Ви информираме за обработката на лични данни и вашите права в това отношение. Кои данни се обработват подробно и как се използват, зависи до голяма степен от поисканите или договорени услуги.

1. Кой е отговорен за обработката на личните ви данни и с кого можете да се свържете?

Отговорна за обработката на данни е:

bb-net media GmbH
Лисабонска улица 4-ти
97424 Швайнфурт
T +49 9721/64 694 - 0
Email: [имейл защитен]

Можете да се свържете с нашия служител по защита на данните на следния адрес:

Андреас Пол i. H. Pohl Consulting Team GmbH
Ул. Mengeringhäuser 15
34454 Bad Arolsen, Германия
Т +49 5691 8900 501
Email: [имейл защитен]

2. Какви данни използваме и как ги събираме?

По отношение на започването на бизнес и последващата обработка на бизнес отношенията, ние обработваме данни от нашите бизнес партньори или техните лица за контакт, които сме получили директно от тях или от други упълномощени трети страни (например за изпълнение на договори или въз основа на даденото съгласие). От друга страна, ние обработваме данни в това отношение, които получаваме от обществено достъпни източници (например търговски регистър). Обработените категории данни са както следва:

Заинтересовани лица:

 • Лични данни за контакт (напр. Име, фамилия, пол, фирмена форма, телефонни номера, факс, имейл
 • Комуникационни данни във връзка с кореспонденцията (имейли, кореспонденция)

Клиенти, доставчици, доставчици на услуги:

 • Лични данни / данни за контакт (напр. Име, фамилия, пол, фирмена форма, телефонни номера, факс, имейл)
 • Данни за договори и фактури (напр. Банкови данни, поръчани стоки и услуги, данни за фактуриране)
 • Данъчни идентификационни номера
 • Комуникационни данни във връзка с кореспонденцията (имейли, кореспонденция)
 • Кредитни рейтинги

3. За какви цели и на какво правно основание се обработват вашите данни?

Обработката на данни от bb-net media GmbH се извършва за изпълнение на вашите бизнес задачи в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на данните (GDPR), Федералния закон за защита на данните (BDSG) и всички други съответни закони (например HGB, AO и др.)

3.1 Въз основа на съгласието в съответствие с чл. 6, ал. a GDPR

Ако сте ни дали съгласието си за обработка на лични данни за конкретни цели (например за бюлетини), законността на тази обработка се дава въз основа на вашето съгласие. Даденото съгласие може да бъде оттеглено по всяко време с бъдещ ефект. Това се отнася и за отмяната на декларациите за съгласие, които ни бяха дадени преди влизането в сила на GDPR. Моля, обърнете внимание, че отмяната ще влезе в сила само в бъдеще; обработката, извършена преди оттеглянето, не се влияе.

3.2 За изпълнение / изпълнение на договор или за преддоговорни мерки в съответствие с чл. 6, ал. b GDPR

Обработката на лични данни се извършва с цел изпълнение на договори с нашите клиенти, доставчици и доставчици на услуги. Това включва и прилагането на преддоговорни мерки по искане на бизнес партньора.

3.3 В контекста на претегляне на интересите в съответствие с член 6, параграф 1 лит. f GDPR

Ако е необходимо, ние обработваме вашите данни извън действителното изпълнение на договора, за да защитим законните си интереси или тези на трети страни. Това са например:

 • Обявяване на правни искове и защита при правни спорове
 • вътрешни административни цели на bb-net media GmbH
 • Гаранция за ИТ сигурност и ИТ операции
 • Изграждане на мерки за сигурност, защита на собствеността и кражбите чрез контрол на достъпа и видеозапис
 • Реклама, доколкото сте се съгласили с използването на вашите данни
 • Разглеждане и оптимизиране на процедурите за директен контакт с клиента
 • Извличане на данни и предаване от кредитни агенции за проверки на кредити
3.4 Поради законовите изисквания съгласно член 6, параграф 1 лит. c GDPR или в обществен интерес в съответствие с член 6, параграф 1 лит. e GDPR

В допълнение, ние имаме обект на различни правни задължения за изпълнение на законовите изисквания (например данъчни и търговски разпоредби), които правят обработването на личните данни необходимо.

4. Кой ще получи вашите данни?

В рамките на нашата компания само тези позиции и лица имат достъп до вашите данни, които се нуждаят от тях, за да изпълнят нашите договорни и правни задължения или целите, посочени по-горе. Доставчиците на услуги и използваните от нас агенти също могат да получават данни за тази цел.
Данните ще бъдат предавани извън компанията само ако това е необходимо за горепосочените цели, ако има законови задължения или ако сте дали съгласието си. Всички получатели са задължени да спазват защитата на данните от своя страна.

При тези условия получатели на лични данни могат да бъдат:

 • Публични органи и институции (например данъчни органи), ако има правно или официално задължение,
 • Обработващи, на които предаваме лични данни, за да осъществят бизнес отношенията с вас (например платежни транзакции, счетоводство),
 • онези места, за които сте ни дали съгласието си за прехвърляне на данни,
 • Кредитни бюра за кредитни чекове,
 • Доставчик на логистични услуги,
 • Адвокати и застрахователни компании за уреждане на претенции и обезпечаване на вземания.

По принцип няма трансфер към получатели в страни извън ЕС или ЕИП (така наречените трети страни). Ако в отделни случаи данните трябва да бъдат прехвърлени на трети страни, това е необходимо или за изпълнението на договора, става в контекста на обработка на поръчки, изисква се по закон или се основава на съгласието, което сте ни дали.

Ако доставчиците на услуги се използват в трети страни, прехвърлянето обикновено се извършва само ако Комисията на ЕС е потвърдила адекватно ниво на защита на данните в третата държава или други подходящи гаранции за защита на данните по смисъла на член 44 ff ) на разположение.

5. Колко дълго ще се съхраняват вашите данни?

Ние обработваме и съхраняваме вашите лични данни, стига да е необходимо да изпълним целите, посочени в раздел 3. Трябва да се отбележи, че много от нашите бизнес отношения са дългосрочни. Ако данните вече не са необходими за изпълнение на договорни или правни задължения, те трябва да бъдат редовно изтривани, освен ако временната им допълнителна обработка не е необходима за следните цели:

 • Изпълнение на търговски и данъчни срокове на задържане, например съгласно Търговския кодекс (HGB) или Данъчен кодекс (AO). Определените там срокове са до 10 години.
 • Съхраняване на доказателства в рамките на давността (напр. §§ 195 ff. BGB). Периодът на съхранение обикновено е 3 години, в определени случаи може да бъде до 30 години.

6. Какви права за защита на данните имате?

Всеки субект на данни има право на:

 • Информация съгласно член 15 GDPR
 • Корекция съгласно член 16 GDPR
 • Заличаване съгласно член 17 GDPR
 • Ограничаване на обработката съгласно член 18 GDPR
 • Преносимост на данните съгласно член 20 GDPR
 • Възражение от член 21 GDPR

Ограниченията съгласно раздели 34 и 35 от BDSG се прилагат за правото на информация и правото за заличаване. Освен това има право на обжалване пред отговорния надзорен орган за защита на данните (член 77 GDPR във връзка с раздел 19 от BDSG).
Можете да оттеглите съгласието си за обработка на лични данни по всяко време. Това се отнася и за отмяната на декларациите за съгласие, които ни бяха дадени преди влизането в сила на GDPR. Моля, обърнете внимание, че отмяната ще влезе в сила само в бъдеще. Обработката, извършена преди отмяната, не се засяга.

7. Има ли задължение от ваша страна да предоставяте данни?

Предоставянето на лични данни за създаването, изпълнението, изпълнението на договор или за изпълнението на преддоговорни мерки обикновено не се изисква от закона или от договора.
Следователно не сте задължени да предоставяте информация за личните данни. Моля, обърнете внимание обаче, че те обикновено се изискват за вземане на решение за сключване на договор, изпълнение на договора или за преддоговорни мерки.

Ако не ни предоставите никакви лични данни, може да не можем да вземем решение в рамките на договорни мерки. Винаги препоръчваме да предоставяте само лични данни, които са необходими за сключване на договора, изпълнение на договора или преддоговорни мерки.

8. Има ли автоматично вземане на решения (включително профилиране)?

Не използваме автоматично вземане на решения в съответствие с член 22 GDPR за установяване, прилагане и прекратяване на бизнес отношенията. Няма и профилиране.

Тази информация за защита на данните ви информира за обработката на лични данни в bb-net media GmbH (наричана по-долу bb-net). Личните данни принадлежат Член 4 № 1 GDPR е цялата информация, която може да бъде свързана с физическо лице, по-специално чрез възлагане на идентификатор като име или номер на персонал, с който вашето лице може да бъде идентифицирано. bb-net обработва лични данни изключително за конкретна цел и добросъвестно в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните.

* Поради причини за по-добра четимост, женските и мъжки имена не се използват. Що се отнася до неутрални или мъжки термини, трябва да се разбират всички служители, независимо от пола.

1. Име и данни за контакт на отговорното лице

bb-net media GmbH
Представлявана от управляващия директор Майкъл Блейхер
Лисабонска улица 4-ти
97424 Швайнфурт

Тел: + 49 (0) 9721 6469 40
Email: [имейл защитен]

2. Име и данни за контакт на служителя по защита на данните

Андреас Пол
Pohl Consulting Team GmbH
Ул. Mengeringhäuser 15
34454 Bad Arolsen, Германия

Email: [имейл защитен]

3. Правно основание за обработка на лични данни

Правните основи за обработка на лични данни в bb-net са:

 • 6, параграф 1, буква а) GDPR - обработване със съгласието на субекта на данните,
 • 6, параграф 1, буква б) GDPR - обработка за преддоговорни и договорни цели,
 • 6, параграф 1, буква в) GDPR - обработка за изпълнение на законовите задължения,
 • 6, параграф 1, е) GDPR - обработка с цел да се защитят законните интереси на bb-net или трета страна, освен ако преобладават защитата на интересите, основните права и свободи на засегнатите,
 • 88 GDPR във връзка с раздел 26 BDSG - обработка за целите на трудовото правоотношение.

4. Цели на събирането и обработката

bb-net събира, обработва и използва лични данни: 

 • с цел осъществяване на трудови и други договорни отношения, 
 • за цели, допустими в контекста на нашата бизнес дейност, както и защита на свързани законни интереси, напр. Б. във връзка с откриването на трудов договор, бизнес отношения или заинтересована страна, 
 • в контекста на изпълнението на законовите изисквания и задължения за сътрудничество. 

Обработката на лични данни за цели, различни от посочените по-горе, не се извършва. Преди да обработвате лични данни за цели, различни от гореспоменатите, bb-net ще ви информира за тази обработка и, ако е необходимо, ще получи вашето съгласие. 

За целите, споменати по-горе, z. Б. подробно включват: 

 • Обработка на приложения, 
 • Иницииране, изпълнение и прекратяване на работа или друго Договорни отношения, 
 • Придобиване на клиентски поръчки, 
 • Изпълнение на поръчката, оценка на нуждите, 
 • Популяризиране на собственото ни портфолио от услуги, 
 • Разкриване на възможни нарушения на договорни или криминални престъпления, 
 • Определяне на изпълнението и управление на изпълнението, 
 • ТРЗ, фактуриране, фактуриране и плащания, гарнитури, 
 • Управление на персонала, планиране на персонала, управление на персонала, развитие и обучение на персонала, 
 • Безопасност на труда и медицина, 
 • Спазване на законовите изисквания, напр. Б. съгласно трудовото законодателство, данъчното право и принципите на правото на социално осигуряване и правни задължения за сътрудничество, 
 • Обработка на договори за наем,  
 • Кандидатствайки за обезщетения от субсидии за заетост, 
 • вътрешни административни, организационни и статистически цели, осигуряване на качеството, 
 • Гарантиране на сигурността и защитата на методите и данните за обработка срещу неоторизиран достъп, фалшифициране и неоторизирана употреба, 
 • Защита на съоръженията, оборудването и активите на компанията от кражби и други щети.

5. Лична информация и лични данни

bb-net събира и обработва лични данни и лична информация за гореспоменатите цели. Събирането и обработката се извършват при стриктно спазване на принципите на икономия на данни и ограничение на целта. Предоставянето на данните от заинтересованото лице е доброволно извън съществуващите договорни отношения или произтичащи от това правни задължения. Дори в трудовите договори данните могат да се събират на доброволни начала и да се препращат със съгласието на заинтересованото лице. Данните се обработват както в хартиен формат, така и в цифров вид.

Тези данни включват по-специално:

 • всички видове основни данни (име, академично звание, адрес, дата и място на раждане, пол, номер на персонала и т.н.),
 • Семейно положение, деца, съпруг / съпруга, наследници, вярващи, религиозна принадлежност и националност,
 • Данни за кандидата (заявление, автобиография, удостоверения, доказателства за училищно и професионално обучение, доказателства за други образователни квалификации, справки, снимка),
 • всички видове данни за договора (например вид заетост, степен на заетост, начало / край на заетостта, условия и такси за изпълнение, банкови данни и др.),
 • Организационни данни (например заглавие на длъжност, длъжност, мениджър, местоположение, ниво на управление и др.),
 • Данни за изплащане на заплати (например счетоводни данни за заплати, банкови данни, информация за социалното осигуряване, информация за изплащане на заплати и др.),
 • Данни за изпълнение (напр. Оценки, оценки на компетентност, потенциални оценки, данни за оценка за теста на Structogram, данни за определяне на заплати, информация за работата, информация за участие в мерки за обучение в рамките на трудовото правоотношение и др.),
 • Данни за бизнес контакти и комуникация, включително данни за контакт в социалните медии,
 • Данни за профила, сертификати, информация за училищното и професионалното обучение, завършени курсове за обучение за допълнително образование и обучение и за квалификации и други квалификации, като първа помощ, бедствия, пожар и евакуация,
 • Работно време, отсъствия, ваканция, причини за отсъствие, време за пътуване и пътуване, отпуск (платен, неплатен, отпуск по майчинство и родител),
 • Разрешения като Б. Права за достъп и права за достъп до ИТ системи,
 • Данни от IT журнали като Б. относно работата и използването на оборудване, процедури и системи за комуникация и обработка на данни, както и записи от системата за видеонаблюдение,
 • Данни за издадените материални ресурси и фирмената собственост, използвани от засегнатите,
 • Информация относно процедурите за зашеметяване и несъстоятелност,
 • лични данни от имейли и кореспонденция, бележки извън офиса,
 • Данни от историята,
 • Данни за статута на пребиваване, разрешение за работа, статут на регистрация в агенции по заетостта или агенции, които участват в прилагането на основната сигурност съгласно SGB ​​II са въведени в експлоатация, клиентски номер на агенцията по заетостта, номер на общността, застрахователни номера,
 • Копия от лична карта, документи за регистрация, лична карта със силно увреждане, шофьорска книжка,
 • Информация за болничен престой,
 • Информация за здравето и управлението на корпоративната интеграция, тежко инвалидност и други здравни данни, свързани с работата.

6. Продължителност на съхранението

Личните данни ще се съхраняват само от bb-net, доколкото знанията на данните са необходими за гореспоменатите цели, за които са били събрани или съществуват законови или договорни изисквания за запазване.

Различните законови срокове на задържане произтичат от данъчното законодателство, трудовото право и разпоредбите на законодателството в областта на социалното осигуряване. Ако данните вече не са необходими за изпълнение на договорни или юридически задължения, те редовно се изтриват, освен ако временната им допълнителна обработка не е необходима поради правни причини.

7. Предаване на лична информация и лични данни

 1. Личните данни се предават или разкриват на външни органи от bb-net само доколкото има разрешение за това в съответствие с разпоредбите за защита на данните.Това е случаят, когато: 
 • предаването е предписано от законова норма, 
 • предаването служи за изпълнение на договорни отношения, 
 • bb-net има легитимен интерес по смисъла на гореспоменатите цели и предаването е допустимо в съответствие с разпоредбите за защита на данните, 
 • предварително е получено съгласието на субекта на данните. 

Получателите на личните данни могат да включват: Б. включват: 

 • Клиенти, клиенти и заинтересовани страни, 
 • Агенти и изпълнители, които предоставят услуга за bb-net (напр. Задачи за обработка на данни във външни центрове за данни, данъчна служба за заплати, Лизингодател), 
 • Властите (например данъчни и осигурителни органи, агенции по заетостта, доставчици на основна сигурност съгласно SGB II) и застрахователни компании, 
 • Правни представители, съдилища,  
 • Доставчици на образование и обучение, 
 • Застрахователни компании, 
 • Банки, одитори, 
 • Кредитор, трето лице длъжник. 

Ако bb-net изпраща лични данни на агенти, органи, доставчици на услуги или клиенти /-Това се прави изключително в рамките на договори за обработка на поръчки. 

Ако се изисква съгласие или отделно уведомяване на заинтересованото лице за предаване на лични данни, bb-net ще получи предварително съгласие или ще информира съответното лице за това своевременно. 

Ако данните се предават на трети страни или се разкриват на органи в трети страни, се спазват допълнителни изисквания. В съответствие с тези разпоредби между bb-net и обработващата агенция се сключва договор, предписан от GDPR, в съответствие със стандартните договорни клаузи на ЕС. 

8. Вашите права за поверителност

Всеки субект на данни има право на:

 • Информация съгласно член 15 GDPR,
 • Поправка съгласно член 16 GDPR,
 • Заличаване съгласно член 17 GDPR,
 • Ограничаване на обработката съгласно член 18 GDPR,
 • Преносимост на данните съгласно член 20 GDPR,
 • Възражение съгласно член 21 GDPR.

Ограниченията съгласно раздели 34 и 35 от BDSG се прилагат за правото на информация и правото за заличаване. Освен това има право на обжалване пред надзорния орган за защита на данните в съответствие с. Член 77 GDPR във връзка с раздел 19 от BDSG.

Можете да оттеглите съгласието си за обработка на лични данни по всяко време, като се свържете с отговорното лице. Това се отнася и за отмяната на декларациите за съгласие, които ни бяха дадени преди влизането в сила на GDPR. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с бъдещ ефект. Следователно обработката, извършена преди отмяната, не се влияе от отмяната.

Можете да ни изпратите всички права по имейл на адрес [имейл защитен] или използвайте данните за контакт, дадени в секцията „Отговорни“.

1. въведение

bb-net Media GmbH (наричано по-долу "bb-net") се задължава да спазва законите за защита на данните в рамките на своята социална отговорност. Настоящите насоки за защита на данните се прилагат към bb-net във връзка с основните принципи на защита на данните. Поддържането на защита на данните е основа за доверие на бизнес отношенията за bb-net в неговите имоти като работодател и като партньор за своите бизнес партньори.

Насоките за защита на данните създават едно от необходимите рамкови условия за предаване на данни между bb-net, клиенти, заинтересовани страни и други бизнес партньори. Той гарантира подходящото ниво на защита на данните, изисквано от европейските насоки за защита на данните и националното законодателство.

Изключително поради причини за по-добра четимост не се използва съответната правилна употреба на мъжки, женски или различни форми на езика. Използваната тук форма на мъжки език е представителна за женския или различния пол. Същото се отнася и за женската форма, прилага се и като прокси за мъжкия или разнообразния пол, важи и за разнообразния пол, прилага се и като прокси за мъжкия или женския пол.

2. обхват

Настоящите насоки за защита на данните се отнасят за bb-net. Насоките за защита на данните се отнасят до цялата обработка на лични данни. Анонимни данни, напр. Б. за статистически оценки или проучвания не са предмет на настоящите насоки за защита на данните. Последната версия на указанията за защита на данните може да бъде поискана от bb-net.

3. Приложимост на държавното право

Тази насока за защита на данните съдържа европейския общ регламент за защита на данните, без да заменя съществуващото законодателство на държавата. Той допълва съответния национален закон за защита на данните. Съответният национален закон има предимство, ако изисква отклонения от настоящата насока или поставя допълнителни изисквания.

4. Принципи за обработка на лични данни

4.1 Законност

При обработка на лични данни личните права на заинтересованото лице трябва да бъдат защитени. Личните данни трябва да се събират и обработват по законен начин.

4.2 Предназначение

Обработката на лични данни може да се извърши само за целите, които са били уточнени преди събирането на данните. Последващи промени в целите са възможни само в ограничена степен и изискват обосновка.

4.3 Прозрачност

Субектът на данни трябва да бъде информиран за обработката на техните данни. По принцип личните данни трябва да се събират от съответното лице. При събирането на данните субектът на данни трябва да може да разпознае поне следното или да бъде съответно информиран за:

 • самоличността на отговорния орган,
 • целта на обработката на данните,
 • Трети страни или категории трети страни, на които могат да се предават данните.
4.4 Избягване на данни и икономия на данни

Преди да обработим личните данни, трябва да се провери дали и доколко това е необходимо за постигане на предвидената цел на обработката. Личните данни не могат да бъдат съхранявани за бъдещи цели, освен ако това не се изисква или разрешава от държавното законодателство.

Изтриване на 4.5

Личните данни, които вече не се изискват след изтичане на законовите или свързани с бизнес процеси срокове на задържане, трябва да бъдат изтрити. Ако има индикации за легитимни интереси в тези данни в отделни случаи, те трябва да останат съхранени, докато законният интерес не бъде изяснен законово и проверен от bb-net.

4.6 Фактическа коректност и актуални данни

Личните данни трябва да се съхраняват правилно, напълно и - ако е необходимо - актуални. Трябва да се вземат подходящи мерки, за да се гарантира, че неприложимите, непълни или неактуални данни се изтриват, коригират, допълват или актуализират.

4.7 Конфиденциалност и сигурност на данните

Поверителността на данните важи за личните данни. Те трябва да се третират поверително при лични отношения и да бъдат обезпечени чрез подходящи технически и организационни мерки срещу неправомерен достъп, незаконна обработка или разкриване, както и случайна загуба, промяна или унищожаване.

5. Допустимост на обработката на данни

Събирането, обработката и използването на лични данни е разрешено само ако е дадено едно от следните разрешения. Такова разрешение се изисква и ако целта за събиране, обработка и използване на лични данни трябва да бъде променена от първоначалната цел.

5.1 Данни за клиенти, потенциални партньори и бизнес партньори
5.1.1 Обработка на данни по време на започване, сключване и прекратяване на договора

Личните данни на заинтересованите страни, клиенти, партньори или бизнес партньори могат да бъдат обработвани, за да обосноват, изпълнят и прекратят договор. Това включва и грижата за договорния партньор, при условие че това е свързано с целта на договора. При изготвяне на договор - т.е. във фазата на сключване на договора - се разрешава обработването на лични данни за подготовка на оферти, подготовка на договори за покупка или услуги или за изпълнение на други желания на заинтересованата страна, насочени към сключване на договор. Заинтересованите страни могат да се свържат по време на сключването на договора, като използват данните, които са предоставили. Всички ограничения, изразени от заинтересованата страна, трябва да се спазват.

5.1.2 Обработка на данни за рекламни цели

Лоялността на клиентите или рекламните мерки изискват допълнителни законови изисквания. Допуска се обработването на лични данни за рекламни цели, при условие че това е съвместимо с целта, за която първоначално са били събрани данните. Субектът на данни трябва да бъде информиран за използването на неговите данни за рекламни цели. Ако данните се събират изключително за рекламни цели, това е доброволно от съответното лице. Субектът на данни следва да бъде информиран за доброволния характер на предоставянето на данни за тези цели. Като част от комуникацията със субекта на данните трябва да се получи съгласието на субекта на данни за обработването на техните данни за рекламни цели. Субектът на данни трябва да може да избира между наличните канали за контакт, като електронна поща и телефон в рамките на обхвата на съгласието (съгласието).

5.1.3 Съгласие за обработка на данни

Обработката на данни може да се извърши въз основа на съгласието на заинтересованото лице. Преди даване на съгласие, съгласно 4.3. от настоящите насоки за защита на данните. От съображения за доказателства декларацията за съгласие трябва да бъде получена писмено или по електронен път. При определени обстоятелства, напр. Б. в случай на съвет по телефона, съгласието може да бъде дадено и устно. Издаването им трябва да бъде документирано.

5.1.4 Обработка на данни въз основа на законно разрешение

Обработката на лични данни също е разрешена, ако държавните правни изисквания изискват, изискват или разрешават обработка на данни. Видът и обхватът на обработката на данни трябва да са необходими за законово допустимата обработка на данни и да се основават на тези законови разпоредби.

5.1.5 Обработка на данни въз основа на легитимен интерес

Обработката на лични данни може също да се извърши, ако това е необходимо за реализиране на легитимен интерес на bb-net. Законните интереси обикновено са правни (напр. Принудително изпълнение на непогасени вземания) или икономически (например избягване на нарушения на договора). Обработка на лични данни въз основа на легитимен интерес може да не се извърши, ако в отделни случаи има индикация, че интересите на субекта на данните, достойни за защита, надвишават интереса към обработването. Интересите, достойни за защита, трябва да се проверяват при всяка обработка.

5.1.6 Обработка на особено чувствителни данни

Обработката на особено чувствителни лични данни може да се извърши само ако това се изисква от закона или ако засегнатото лице изрично е дало съгласие. Обработката на тези данни също е разрешена, ако това е абсолютно необходимо, за да се твърдят, упражняват или защитават правни искове срещу съответното лице. Ако се планира обработката на особено чувствителни данни, служителят по защита на данните трябва да бъде информиран предварително.

5.1.7 Данни за потребители и интернет

Ако личните данни се събират, обработват и използват на уебсайтове или в приложения, засегнатите трябва да бъдат информирани за това в известия за защита на данните и, ако е приложимо, известия за бисквитки. Известията за защита на данните и, ако е приложимо, известията за бисквитките трябва да бъдат интегрирани по такъв начин, че да бъдат лесно разпознаваеми, директно достъпни и постоянно достъпни за засегнатите. Ако профилите за използване са създадени за оценка на поведението на използване на уебсайтове и приложения (проследяване), засегнатите трябва да бъдат информирани за това в информацията за защита на данните. Личното проследяване може да се извърши само ако националното законодателство позволява това или ако засегнатото лице е дало съгласие. Ако проследяването се извършва под псевдоним, на субекта на данните трябва да се даде възможност да възрази в известието за защита на данните (отказ). Ако достъпът до лични данни е разрешен на уебсайтове или приложения в област, която подлежи на регистрация, идентификацията и удостоверяването на засегнатите трябва да бъдат проектирани по такъв начин, че да се постигне подходяща защита за съответния достъп.

5.2 Данни за служителите
5.2.1 Обработка на данни за трудовото правоотношение

За трудовото правоотношение личните данни, които са необходими за установяване, изпълнение и прекратяване на трудовия договор, могат да бъдат обработвани. При започване на трудово правоотношение личните данни на кандидатите могат да бъдат обработвани. След отхвърляне данните на заявителя трябва да бъдат изтрити, като се вземат предвид крайните срокове за представяне на доказателства, освен ако заявителят не е дал съгласие за по-нататъшно съхранение за по-късен процес на подбор. В съществуващото трудово правоотношение обработката на данни трябва винаги да е свързана с целта на трудовия договор, освен ако не се прилага едно от следните разрешения за обработка на данни.

Ако е необходимо да се събере допълнителна информация за кандидата от трета страна по време на започване на трудовото правоотношение или в съществуващото трудово правоотношение, трябва да се вземат предвид съответните национални законови изисквания. В случай на съмнение, трябва да се получи съгласието на заинтересованото лице.

За обработката на лични данни, които са в контекста на трудовото правоотношение, но първоначално не са използвани за изпълнение на трудовия договор, трябва да има законова легитимация. Това могат да бъдат законови изисквания или съгласието на служителя или законните интереси на компанията.

5.2.2 Обработка на данни въз основа на законно разрешение

Обработката на лични данни на служителите е разрешена и ако държавните законови разпоредби изискват, изискват или разрешават обработването на данни. Видът и обхватът на обработката на данни трябва да са необходими за законово допустимата обработка на данни и да се основават на тези законови разпоредби. Ако има правно поле за действие, трябва да се вземат предвид интересите на служителя, които са достойни за защита.

5.2.3 Съгласие за обработка на данни

Обработката на данните за служителите може да се извърши въз основа на съгласието на съответното лице. Декларациите за съгласие трябва да се дават доброволно. Неволното съгласие е неефективно. От съображения за доказателства декларацията за съгласие трябва да бъде получена писмено или по електронен път. Ако обстоятелствата не позволяват това, съгласието може да бъде дадено устно. Във всеки случай издаването им трябва да бъде надлежно документирано. В случай на информирано доброволно разкриване на данни от заинтересованото лице може да се приеме съгласие, ако националното законодателство не изисква изрично съгласие. Преди даване на съгласие, съгласно 4.3. от настоящите насоки за защита на данните.

5.2.4 Обработка на данни въз основа на легитимен интерес

Обработката на лични данни за служители може да се извърши и ако това е необходимо за реализиране на легитимен интерес на bb-net. Законните интереси обикновено са оправдани юридически (например твърдение, упражняване или защита на правни искове) или икономически (например оценка на служителите).

Обработването на лични данни въз основа на легитимен интерес може да не се извърши, ако в отделни случаи има индикация, че интересите на служителя, достойни за защита, надвишават интереса за обработка. Наличието на законни интереси трябва да се проверява за всяка обработка. Мерките за контрол, които изискват обработване на данни за служители, могат да се извършват само ако има законово задължение за това или ако има основателна причина. Дори и да има основателна причина, трябва да се провери пропорционалността на контролната мярка. Легитимните интереси на компанията при извършване на контролната мярка (напр. Спазването на законовите разпоредби и вътрешните правила на дружеството) трябва да се претеглят срещу евентуален легитимен интерес на служителя, засегнат от мярката, с изключването на мярката и могат да бъдат осъществени само ако са подходящи , Легитимните интереси на компанията и възможните законни интереси на служителите трябва да бъдат определени и документирани преди предприемането на каквито и да било действия. Освен това всички допълнителни изисквания, които съществуват съгласно националното законодателство (например правата за информация на засегнатите), трябва да бъдат взети предвид.

5.2.5 Обработка на особено чувствителни данни

Особено чувствителни лични данни могат да бъдат обработвани само при определени условия. Данните, които са особено достойни за защита, са данни за расов и етнически произход, политически мнения, религиозни или философски убеждения, членство в профсъюзи или здравен или сексуален живот на съответното лице. Поради държавното законодателство, други категории данни могат да бъдат класифицирани като особено достойни за защита или съдържанието на категориите данни може да бъде попълнено по различен начин. По същия начин данните, свързани с престъпни престъпления, често могат да се обработват само при специални условия, установени от държавното законодателство. Обработката трябва да бъде изрично разрешена или предписана от държавното законодателство. В допълнение, обработката може да бъде разрешена, ако е необходимо, така че отговорният орган да може да изпълни своите права и задължения в областта на трудовото законодателство. Служителят също може доброволно да даде съгласие за обработката. Ако се планира обработката на особено чувствителни данни, служителят по защита на данните трябва да бъде информиран предварително.

5.2.6 Телекомуникации и интернет

Телефонните системи, имейл адресите, интранетът и интернет, както и вътрешните социални мрежи се предоставят предимно от компанията като част от оперативните задачи. Те са работно оборудване и фирмен ресурс. Те могат да бъдат използвани в рамките на приложимите законови разпоредби и вътрешни насоки на компанията.

Частната употреба е изключена и забранена във всеки случай.

От съображения за сигурност използването на телефонни системи, електронни адреси и интернет могат да бъдат регистрирани за ограничен период от време. Личните оценки на тези данни могат да се извършват само в случай на конкретно, обосновано подозрение за нарушение на законите или указанията на bb-net. Тези проверки могат да се извършват само от разследващите райони в съответствие с принципа на пропорционалност и от контрола на служителя по защита на данните. Трябва да се спазват съответните национални закони.

6. Предаване на лични данни

Обработката на поръчки е, когато на изпълнител е възложено да обработва лични данни, без да му бъде възложена отговорност за свързания бизнес процес. В тези случаи трябва да се сключи споразумение за обработка на поръчки с външни изпълнители. Комисионната компания носи отговорност за правилното изпълнение на обработката на данните.

Изпълнителят може да обработва лични данни само в съответствие с инструкциите на клиента. При извършване на поръчката трябва да се спазват следните изисквания; въвеждането в експлоатация трябва да осигури тяхното изпълнение.

 1. Изпълнителят трябва да бъде избран според неговата годност за осигуряване на необходимите технически и организационни защитни мерки. Изпълнителят има гаранция за съхранение Чл.28, ал.3 лит. в, 32 GDPR, по-специално във връзка с член 5, параграф 1, параграф 2 GDPR.
 2. Поръчката трябва да бъде поставена в текстова форма. Инструкциите за обработка на данни и отговорностите на клиента и изпълнителя трябва да бъдат документирани.
 3. Трябва да се спазват договорните стандарти, предоставени от служителя по защита на данните.
 4. Клиентът трябва да се убеди в спазването на задълженията на изпълнителя, преди да започне обработката на данните. Изпълнител може да докаже спазването на изискванията за сигурност на данните, по-специално чрез подаване на подходяща сертификация. В зависимост от риска от обработка на данни, контролът може да трябва да се повтаря редовно през периода на договора.
 5. В много точки на GDPR има независими задължения за защита на данните, които също са насочени към процесора.
 6. 27, ал. 1 GDPR: Задължението за назначаване на "представител" се прилага и за обработващия.
 7. 30, ал. 2 GDPR: Процесорът е длъжен да поддържа процедурни директории.
 8. 31 GDPR: Задължението за сътрудничество с надзорния орган за защита на данните се прилага и за обработващия.
 9. 32 Параграф 1 GDPR: Задължението за предприемане на технически и организационни мерки за сигурност на данни важи и за обработващия.
 10. 37 (1) GDPR: Задължението за назначаване на служител за защита на данните на дружеството се прилага и за обработващия.
 11. 44 GDPR: Обработващите също трябва да спазват ограниченията за трансфер на данни в трети страни.

7. Обработка на данни от името

Прехвърлянето на лични данни на получатели извън bb-net или на получатели в рамките на компанията е предмет на изискванията за допустимост за обработка на лични данни съгласно раздел 5. Получателят на данните трябва да бъде задължен да ги използва само за посочените цели.

В случай на прехвърляне на данни от трети страни към bb-net, трябва да се гарантира, че данните могат да бъдат използвани по предназначение.

8. Права на субекта на данните

Всеки засегнат може да упражнява следните права. Твоето твърдение трябва да бъде обработено незабавно от отговорния отдел и не трябва да води до недостатъци за съответното лице. Моля, обърнете внимание на следното:

8.1 Право на информация - разкриване
 • Име и данни за контакт на отговорното лице (вероятно и на представителя)
 • Данни за контакт на служителя по защита на данните
 • Цел и правно основание на обработката
 • Законни интереси (за обработка съгласно член 6 GDPR)
 • Получатели или категории получатели
 • Трансфер в трети страни или в международни организации
 • Продължителност на съхранението
 • Наличие на право на информация, корекция, изтриване, ограничаване, възражение и преносимост на данните
 • Наличие на право на оттегляне на съгласието
 • Наличие на право на обжалване пред надзорен орган
 • Информация за това дали предоставянето на данните се изисква по закон или договор или е необходимо за сключването на договор и възможните последици от неговото предоставяне
 • Наличие на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране
 • Информация за възможна промяна в целта на обработката на данни
8.2 Право на информация
 • Цели на обработката на данни
 • Категории данни
 • Получатели или категории получатели
 • Продължителност на съхранението
 • Право на корекция, заличаване и възражение
 • Право на обжалване пред надзорен орган
 • Произход на данните (ако не са събрани от субектите на данни)
 • Наличие на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране
 • Предаване в трета държава или в международна организация
8.3 Право на корекция и изтриване

винаги съществува, когато

 • съхранението на данните вече не е необходимо,
 • субектът на данни е оттеглил съгласието си за обработка на данни,
 • данните са обработени незаконно,
 • има правно задължение за заличаване в съответствие с правото на ЕС или националното законодателство.

9. Поверителност на обработката

Личните данни са обект на секретност на данните. На служителите е забранено неправомерно събиране, обработка или използване. Всяка обработка, която служителят предприема, без да му е поверена в контекста на изпълнение на задачите си и да бъде надлежно упълномощена, не е разрешена. Прилага се принципът на необходимост от знание: Служителите могат да имат достъп до лични данни само ако и дотолкова, доколкото това е необходимо за съответните им задачи. Това изисква внимателно разделяне и разделяне на ролите и отговорностите, както и тяхното изпълнение и поддържане в рамките на концепциите за разрешаване.

Служителите не могат да използват лични данни за свои лични или търговски цели, да ги предават на неоторизирани лица или да ги правят достъпни по друг начин. Началниците трябва да информират своите служители за задължението за запазване на тайна на данните в началото на трудовото правоотношение. Това задължение продължава и след приключване на трудовото правоотношение.

10. Сигурност на обработката

Личните данни трябва да бъдат защитени по всяко време срещу неправомерен достъп, незаконна обработка или разкриване, както и срещу загуба, фалшификация или унищожаване. Това се прилага независимо от това дали данните се обработват по електронен път или на хартиен носител. Преди въвеждането на нови процедури за обработка на данни, особено нови ИТ системи, техническите и организационните мерки за защита на личните данни трябва да бъдат определени и приложени. Тези мерки трябва да се основават на състоянието, рисковете, произтичащи от обработването и изискванията за защита на данните. Отговорният отдел може по-специално да се консултира с служителя по защита на данните. Техническите и организационни мерки за защита на личните данни са част от управлението на информационната сигурност и трябва непрекъснато да се адаптират към техническото развитие и организационните промени.

11. Контрол на защитата на данните

Спазването на насоките за защита на данните и приложимите закони за защита на данните трябва да се проверява редовно чрез одити за защита на данните и други контроли. Изпълнението е отговорност на служителя по защита на данните и други корпоративни области с права на одит.

Резултатите от контролите за защита на данните трябва да бъдат съобщавани на длъжностното лице по защита на данните. Ръководството трябва да бъде информирано за основните резултати. Компетентният надзорен орган по защита на данните може също така да извърши свой собствен контрол върху спазването на разпоредбите на настоящата насока в рамките на правомощията, на които има право съгласно държавното законодателство.

12. Инциденти за защита на данните

Всеки служител трябва незабавно да съобщава за случаите на нарушения на настоящото ръководство за защита на данните или други разпоредби за защита на личните данни на служителя по защита на данните. Мениджърът, отговорен за функцията или звеното, е длъжен незабавно да информира отговорния служител по защита на данните за инциденти със защита на данните.

В случаи на:

 • незаконно предаване на лични данни на трети страни,
 • незаконен достъп от трети страни до лични данни или
 • загуба на лични данни

Уведомленията, предвидени в компанията, трябва да бъдат направени незабавно, така че съществуващите задължения за докладване на инциденти със защита на данните да могат да бъдат изпълнени съгласно националното законодателство.

13. Отговорности и наказания

Ръководството отговаря за обработката на данни. Следователно е задължено да гарантира, че законовите изисквания за защита на данните и тези, съдържащи се в насоките за защита на данните, се вземат предвид (например национални задължения за докладване). Управленска задача на мениджъра е да използва организационни, персонал и технически мерки за осигуряване на правилна обработка на данните при спазване на защитата на данните. Изпълнението на тези изисквания е отговорност на отговорните служители. В случай на контрол на органите за защита на данните, служителят по защита на данните трябва да бъде информиран незабавно.

Ръководството е длъжно да подпомага служителя по защита на данните в работата му. Лицата, отговорни за бизнес процесите и проектите, трябва да информират своевременно служителя по защита на данните за нова обработка на лични данни. В случай на проекти за обработка на данни, които могат да доведат до особен риск за личните права на засегнатите, служителят по защита на данните трябва да се включи преди началото на обработката. Това се отнася по-специално за особено чувствителни лични данни. Мениджърите трябва да гарантират, че служителите им са обучени в защита на данните до необходимата степен. Неправилната обработка на лични данни или други нарушения на закона за защита на данните също се преследват в много страни и могат да доведат до иска за обезщетение. Нарушенията, за които са отговорни отделни служители, могат да доведат до санкции съгласно трудовото законодателство.

14. Защита на данните

Служителят по защита на данните като орган, който не е обект на конкретни инструкции, работи за спазване на националните и международните разпоредби за защита на данните. Той отговаря за насоките за защита на данните и следи за спазването им. Служителят по защита на данните е назначен от ръководството на bb-net.

Всеки засегнат може да се свърже с служителя по защита на данните с предложения, запитвания, искания за информация или оплаквания във връзка с въпроси за защита на данните или сигурност на данните. Запитванията и жалбите ще бъдат третирани поверително при поискване.

Ако отговорният служител по защита на данните не може да поправи жалба или да предотврати нарушение на указанията за защита на данните, ръководството трябва да се вземе предвид за отстраняване на нарушението на защитата на данните.

Запитванията от надзорните органи трябва винаги да бъдат информирани от длъжностното лице по защита на данните. Служителят по защита на данните може да се намери по следния начин:

Pohl Consulting Team GmbH
Защита на данните
Mengeringhäuser Strasse 15
34454 Bad Arolsen, Германия
Т +49 5691 8900 501
Mail: [имейл защитен]

1. Цел и обхват на политиката за поверителност

Bb-net media GmbH се задължава да спазва насоките за защита на данните. Поддържането на защитата на данните е в основата на доверителните отношения между бизнеса и служителите. Това е придружено от спазване на поддържането на репутацията. Тази насока създава рамкови условия за обработка на данни и тяхното предаване в рамките на компанията и на външни договорни партньори. Той осигурява подходящо боравене с лични данни от съответния собственик на процеса в рамките на компанията. Политиката за поверителност се отнася за компанията и нейните служители. Засяга всички дейности по обработване на лични данни. Отклоняващите се разпоредби може да не бъдат направени просто. Промяна в насоките за защита на данните ще се извърши само в съгласие със служителя по защита на данните.

2. Принципи за обработка на лични данни (член 5 от GDPR)

 • Законност и прозрачност:
  За да се защитят личните права на заинтересованото лице, личните данни трябва да се обработват по законен начин, добросъвестно и по разбираем за съответното лице начин. Засегнатите лица трябва да бъдат информирани за обработката на личните си данни. Трябва също да е възможно да се идентифицира полезността на събраните данни и как се обработват.
 • Разпределянето на:
  С обработката на лични данни могат да се следват само онези цели, които са били изрично дефинирани преди събирането на данните. Целите произтичат от съответните основни инструкции за работа и трябва да бъдат отбелязани от служителя преди началото на първата обработка.
 • Минимизиране на данните:
  Личните данни трябва да са подходящи за целта и да се ограничават до необходимото за обработка. Записват се и се обработват само тези лични данни, които са необходими за работната стъпка. Съответните спецификации могат да бъдат намерени в инструкциите за работа.
 • Точност:
  Личните данни трябва да бъдат фактически верни и актуални. Неправилните данни трябва незабавно да бъдат изтрити или коригирани, като се използват подходящи мерки.
 • Ограничение за съхранение:
  Личните данни трябва да се съхраняват по такъв начин, че идентифицирането на субектите на данни е възможно само толкова дълго, колкото е необходимо за необходимата продължителност на целите на обработката. По-дълго съхранение е възможно, ако личните данни са защитени с подходящи технически или организационни мерки.
 • Целостност и конфиденциалност:
  Личните данни трябва да се третират поверително и да се обработват по такъв начин, че да може да се гарантира подходяща сигурност на данните. Трябва да се вземат подходящи технически мерки за защита на данните от неправомерен достъп, незаконна обработка или модификация и случайна загуба или унищожаване.

3. Законност на обработката (член 6 GDPR)

Събирането, обработката и използването на лични данни може да се извърши само ако е изпълнено едно от следните условия:

 • Съгласие за обработка на данни от засегнатите
 • Обработка на данни за договорни отношения
 • Обработка на данни за изпълнение на правно задължение
 • Обработка на данни въз основа на легитимен интерес
 • Обработка на данни за защита на жизнените интереси на субекта на данните или на друго физическо лице
 • Трудово правоотношение за обработка на данни съгласно §26 BDSG-ново

4. Предаване на лични данни

Личните данни могат да бъдат изпращани на получатели вътре и извън компанията само ако е изпълнено едно от изискванията на раздел III. Освен това получателят трябва да бъде задължен да използва данните само за посочените цели.

5. Поръчка за обработка на данни (член 28 е. GDPR)

Ако изпълнител е възлагал събирането, обработката или използването на лични данни от отговорния орган (bb-net), това е обработка на данни за поръчка. Това се прави въз основа на договор. Обработващият може да обработва личните данни само по указания на отговорното лице.

6. Права на субекта на данните (член 16 от GDPR)

Лицето, засегнато от обработката на данни, има различни права, които трябва да бъдат поддържани. По искане на заинтересованото лице, тяхното твърдение трябва незабавно да бъде обработено от отговорния отдел.

 • Субектът на данни може да поиска информация за това кои лични данни се обработват и с каква цел.
 • Съответното лице може да поиска корекция или попълване на лични данни.
 • Субектът на данни може да поиска изтриването на техните данни, ако основата за обработка на данните не съществува или вече не съществува.
 • Субектът на данни може да поиска обработката да бъде ограничена, ако точността на данните е оспорена или обработването е незаконно.

7. Инциденти за защита на данните

Нарушенията на насоките за защита на данните трябва да бъдат докладвани на съответния надзорен орган.

В случай на нарушение на защитата на личните данни, съответното е
Следвайте инструкциите за работа. Има нарушение на сигурността, ако:

 • личните данни се предават незаконно на трети лица.
 • личните данни са незаконно унищожени или променени.
 • Третите лица получават незаконен достъп до лични данни.

Информация за прилагането на правните изисквания на
Общ регламент на ЕС за защита на данните от bb-net

Тук можете да разберете какво прави bb-net media GmbH по отношение на защитата на данните, как изпълнихме изискванията на новия Общ регламент за защита на данните на ЕС и какви процеси и документация имаме на разположение за вас.

1. Как изпълнихме изискванията на регламента на ЕС за защита на данните?

bb-net приема много сериозно работата с личните данни на клиенти и заинтересовани страни. В сътрудничество с външен специалист по защита на данните и адвокатска кантора бяха внимателно проверени всички области във връзка с личните данни в компанията и на предоставените цифрови платформи. За всички процеси, в които се съхраняват или обработват данни,
бяха предприети технически и организационни мерки за осигуряването им. В случай че данните се предават на трети страни, всички получатели са проверени и са предприети всички възможни мерки, за да се изключи неправилната обработка на данните. По-долу ще намерите цялата информация и точното място за съхранение на всички необходими документи по въпроса за защита на данните в нашата компания.

2. Нашата политика за поверителност

Можете да намерите нашите указания за защита на данните във връзка с обработката или обработката на вашите лични данни на адрес Декларация за поверителност.

3. Нашата информация за защита на данните за нашите клиенти

Нашата обща информация за обработката на вашите данни и вашите права - информация съгласно членове 13, 14 и 21 от Общия регламент за защита на данните (GDPR) може да бъде намерена в нашия Декларация за поверителност.

4. Къде мога да намеря информация за обработка на данни на уебсайта bb-net?

Можете да намерите пълната ни тук Защита на лични данни.

5. Нашите технически и организационни мерки по отношение на сигурността на данните

В съответствие с член 32 от GDPR бяха предприети подробни мерки за осигуряване на вашите данни в сътрудничество с нашия външен служител по защита на данните и специалист адвокат. Можете да намерите подробните мерки в нашата TOMS прочетете.

6. На какво основание предаваме данни?

Въз основа на оценката на нашите дейности по обработка, ние предаваме данните на следните бази:

 • Индивидуален договор, т.е. поръчки за обработка на данни, като изпълнител или клиент
 • Правно основание
 • Договорни отношения
 • съгласие
 • Стандартни договорни клаузи на ЕС

7. Какви са вашите права?

Имате право да поискате потвърждение по всяко време дали обработваме лични данни и правото на информация за тези лични данни. Освен това имате право да коригирате, изтриете и ограничите обработката на данни, както и правото да възразите срещу обработването на лични данни по всяко време или да оттеглите съгласието си за обработка на данни по всяко време или да поискате прехвърляне на данни. Освен това имате право да подадете жалба до надзорен орган в случай на нарушения на защитата на данните.

8. Имате ли въпроси?

Моля, изпратете ни имейл на: [имейл защитен]

За да се защитят правата и свободите на физическите лица по отношение на обработването на лични данни, е необходимо да се предприемат подходящи технически и организационни мерки и по този начин да бъдат спазени изискванията на тази наредба. За да може да докаже спазването на регламента, изпълнителят определя вътрешни стратегии и предприема мерки, които по-специално отговарят на принципите на защита на данните чрез технология и защита на данните по подразбиране.

Използването на алармената система за проникване в системата за сигурност (EMA) с интегриран контрол на достъпа, пожароизвестителната система и видеонаблюдението има за цел да защити границата на собствеността, да предпази от натрапници и да избегне различията в саботажи, шпионаж и инвентар.

За тази цел неподвижните врати, водещи отвън, са снабдени с отварящи и затварящи контакти. Освен това вътре има наблюдение, подобно на капани, с детектори за движение за определени зони, за да се открие и докладва неоторизиран достъп чрез прозорци и светлинни светлини или капан на хора. Във всички останали фази записът зависи само от движение. Изображенията се записват на твърдите дискове на цифровата видео система, когато има движение в изображението или от подвижните камери.

Алармената система за проникване се активира или деактивира чрез четец с помощта на транспондер. Това гарантира, че само оторизирани лица могат да работят. Неизбежността е гарантирана и само във връзка със закрепването на всички външни врати за заключване и отваряне. Неизбежността означава предприемане на мерки за противодействие на фалшиви аларми, причинени от неправилна работа. В тази концепция алармата се предава на постоянно контролиран център за управление и на избрани смартфони на хората.

В случай на искания от застрахователи или одитори за оборудване в съответствие с указанията съгласно VdS, LKA или DIN 0833, неизбежността и предаването на алармата към контролирания център с постоянно поддържан персонал са от съществено значение. Фиксираните видеокамери във фиксирани точки, които могат да се гледат и контролират чрез фабричната мрежа, се използват за наблюдение на открито и проверка на алармата. Видео изображенията се записват извън работно време. Поради регламентите за защита на данните, достъпът е защитен само с парола и в съответствие със спецификациите на служителя по защита на данните. Самата мрежа на камерата е настроена като отделно устройство, за да се избегне постоянен стрес върху фабричната мрежа.

Техническите и организационните мерки са обект на технически напредък и по-нататъшно развитие. Трябва да се вземат предвид състоянието, разходите за изпълнение, видът, обхватът и целите на обработката, както и различната вероятност за възникване и тежестта на риска за правата и свободите на физическите лица по смисъла на член 32 GDPR. Значителните промени трябва да бъдат документирани. Като цяло това са мерки за сигурност на данните и за осигуряване на ниво на защита, подходящо за риска от гледна точка на конфиденциалност, цялостност, наличност и устойчивост на системите, които са подходящи в зависимост от вида на личните данни или категориите данни, които трябва да бъдат защитени. За да отговори на правните изисквания, клиентът прилага това споразумение в своята зона на влияние, както следва:

1. Поверителност (член 32, параграф 1, буква b GDPR)

1.1 Контрол на достъпа

Да не се предоставя неоторизиран физически достъп до системи за обработка на данни като сървърни стаи, мрежово окабеляване или работни помещения, в които се намират компютри на работни станции. Изпълнителят гарантира, че не могат да бъдат получени нито влизане, нито поглед, нито възможен достъп.

Изпълнителят е предприел следните мерки:

 • Управление на ключове с документация за разпределение на ключовете
 • Алармена система по стандарт VDS
 • Посетителски и личен контрол
 • Видео наблюдение на помещенията на компанията
 • Защита на вратите на сървърната стая с електронен контрол на достъпа
 • Сървърна стая без прозорци

1.2 Контрол на достъпа

В допълнение към контрола на достъпа, системите за обработка на данни трябва да бъдат предотвратени от използване на неоторизирани лица. Достъпът до системи, с които се обработват личните данни, трябва да бъде осигурен чрез идентификация на потребителя.

Изпълнителят е предприел следните мерки:

 • Лично влизане на потребителя с концепция за оторизация при влизане в мрежата на компанията
 • Процедура с парола и контрол на процедурата
 • Подходящо решение за защита от вируси с актуални актуализации на сървъра и клиентите
 • Хардуерна излишна защитна стена
 • Автоматично заключване на клиента след период от време без активност на потребителя
 • Дигитална система за всички пароли и криптиране
 • Криптирани пътища за предаване са защитени с помощта на VPN
 • Твърдите дискове на мобилни устройства като преносими компютри и таблети са кодирани
 • Всички системи за работни станции, фиксирани или мобилни, са снабдени с BIOS парола
 • Споразумения за безопасно използване на мобилни устройства и домашни офиси

 

1.3. Контрол на достъпа

Упълномощените лица имат достъп само въз основа на данните, които са обект на тяхното разрешение за достъп, така че не е възможно неразрешено четене, копиране, промяна или премахване на лични данни.

Изпълнителят е предприел следните мерки:

 • Лично влизане на потребител с концепция за оторизация и специални права на потребителя
 • Идентификация на парола и политика за парола
 • Ограничение на достъпа на ниво IP и отдалечен достъп с помощта на криптиран VPN
 • Регистрация на ниво приложения
 • Забрана за частно използване на клиенти и собствени мобилни устройства
 • Използваните носители на данни се изтриват, преди да се използват отново
 • Устройствата с функция на SIM карта са защитени с ПИН
 • Твърдите дискове на мобилни устройства като преносими компютри и таблети са кодирани
 • Старите файлове и старите носители на данни се унищожават със сертифицирани шредери или перфоратори
 • USB връзките са блокирани във всички системи за работни станции

1.4 Изискване за разделяне

Данните, събрани за различни цели, трябва да бъдат обработвани отделно. Разделянето трябва да се извърши по такъв начин, че да не може да се смесва с данни от други клиенти или да се получи достъп от неоторизирани трети страни.

Изпълнителят е предприел следните мерки:

 • Отделни бази данни и системи за обработка
 • Отделни системи за производство и тестване
 • Концепция за разрешение за достъп
 • Разделяне на клиентите в използваните софтуерни продукти

2. Целостност (член 32, параграф 1, лит. B GDPR)

2.1. Контрол на трансфера

Трябва да се гарантира, че не е възможно неразрешено четене, копиране, промяна или премахване по време на електронно предаване или по време на транспортиране и съхранение на външни носители на данни. Трябва да е възможно да се провери и определи кои точки е предназначен трансфер на лични данни от съоръжението за трансфер на данни.

Изпълнителят е предприел следните мерки:

 • Криптирано изпращане на лични данни по имейл в имейли
 • Защитен безжичен LAN (WLAN)
 • Криптирани пътища за предаване са защитени с помощта на VPN
 • Криптиране на носители на данни по време на транспорт
 • Подходящо решение за защита от вируси с актуални актуализации на сървъра и клиентите
 • Хардуерна излишна защитна стена
 • Задължение на всички служители да спазват изискванията за защита на данните в съответствие с член 5 GDPR

2.2. Контрол на входа

Разрешаване на последващо определяне дали и от кого личните данни са били въведени, променени или премахнати в системите за обработка на данни, със система за регистрация.

Изпълнителят е предприел следните мерки:

 • Управление на документи с ревизия и история
 • Съоръжения за регистриране на данни за въвеждане, промяна и изтриване
 • Правата за достъп са ограничени
 • Ограничена група хора да променят софтуера на bbCore за цялата компания

3. Наличност и устойчивост (член 32, параграф 1, лит. B GDPR)

3.1. Контрол за наличност

Трябва да се създаде подходяща защита срещу случайна, умишлена или непредвидима загуба на лични данни.

Изпълнителят е предприел следните мерки:

 • Концепция за архивиране на данни с редовни прегледи
 • Налично аварийно ръководство с планове за спешни случаи
 • Архивиране на данни в отделна пожарна част
 • Криптирани носители за архивиране
 • Съхранение на носители на данни с резервни копия извън компанията
 • Непрекъсваемо захранване (UPS)
 • Алармена система по стандарт VDS
 • Подходящи пожарогасителни системи в сървърната стая и помещенията на компанията
 • Редовна електронна проверка съгласно DGUV3 на всички електронни системи
 • Отделни предпазители за електронни вериги

4. Процедура за редовен преглед, оценка и оценка (член 32, параграф 1, л. D GDPR; член 25, параграф 1 GDPR)

4.1. Контрол на поръчките

Гарантирайте, че личните данни, които се обработват в поръчката, могат да бъдат обработвани само в съответствие с инструкциите на клиента. Веднага след като подизпълнителите се използват от изпълнителя, те са длъжни да спазват инструкциите и да спазват защитата на данните по същия начин.

Изпълнителят е предприел следните мерки:

 • Писмен договор за обработка на данни за поръчка с изпълнителя
 • Преглед и избор на изпълнителя, особено за сигурността на данните
 • Задължение на всички служители да спазват изискванията за защита на данните в съответствие с член 5 GDPR
 • Проверка на изпълнителя дали е назначен служител по защита на данните
 • Текущи права за преглед и контрол по отношение на изпълнителя

НИЕ ОТГОВОР ТВОЯТ ВЪПРОС


  Преминете към Top